Helsenorge

Har klare planer for økt behov

Sykehuset Innlandet har lagt planer for hvordan helseforetaket skal oppnå tilstrekkelig kapasitet ved et eventuelt økt behov i forbindelse med covid-19-pandemien.

Helse- og omsorgsdepartementet ba 25. mars om at helseforetakene planla for en situasjon med økt behov for sykehusinnleggelser som følge av koronavirus. På bakgrunn av dette fikk Sykehuset Innlandet i oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF å legge konkrete planer for å kunne håndtere de scenariene som ble presentert i Folkehelseinstituttets risiko-, prognose- og responsanalyse fra 24. mars.

Basert på Folkehelseinstituttets analyse

Sykehuset Innlandet har nå klargjort sine planer, inkludert for det maksimale behovet som er angitt i Folkehelseinstituttets analyse. Planen ble godkjent i styret i Sykehuset Innlandet 14. april og er oversendt Helse Sør-Øst RHF.

Noen av planene ved de kliniske divisjonene er allerede satt ut i live, og Sykehuset Innlandet er i dag rustet for å ta imot totalt 100 covid-19-syke pasienter. Innen utgangen av april kan kapasiteten økes til om lag 200 senger, og det foreligger konkrete planer for å ruste opp til et verst tenkelig scenario med 307 innlagte covid-19-syke pasienter.

Nødvendig bemanning

Planene omfatter tiltak for å realisere den bemanningen og de arealene som trengs. Bemanning er vurdert som den største utfordringen.

Sykepleierkompetansen kan i henhold til planen ivaretas opp til et nivå med 55 intensivsenger og 200 ordinære senger til covid-19-syke pasienter. Ved maksimumsscenariet kan det bli behov for å omdisponere ansatte fra rehabilitering og psykisk helsevern.

Ved et slikt scenario er det også planer om å ta i bruk sengeplasser og bemanning ved rehabiliteringssentre. I tillegg har private aktører stilt anestesiapparater til disposisjon for Sykehuset Innlandet. Det er også lagt planer for ytterligere endringer i interne pasientstrømmer, dersom situasjonen skulle gi behov for det.

- Forberedt

- Vi har lagt omfattende planer for å være best mulig forberedt dersom situasjonen utvikler seg slik at vi skal behandle svært mange covid-19-syke pasienter samtidig. Det er betryggende å ha klare planer for ulike scenarier, men jeg håper ikke det vil bli behov for å iverksette alle disse tiltakene, sier administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard i Sykehuset Innlandet.

Sykehuset Innlandet har på det meste hatt 18 innlagte pasienter med covid-19. Med de foreliggende planene har Sykehuset Innlandet i henhold til oppdraget beskrevet tiltak for å kunne ta imot over 300 koronasmittede pasienter.

Oversikt over antall innlagte pasienter i Sykehuset Innlandet med koronavirus oppdateres daglig.