HELSENORGE

Helseministeren har vedtatt ny sykehusstruktur i Innlandet

Helseminister Bent Høie har i foretaksmøte i dag godkjent planene om ny sykehusstruktur i Innlandet. Han stadfester styrevedtaket i Helse Sør-Øst RHF om en lokalisering av Mjøssykehuset i Moelv, akuttsykehus på Lillehammer og elektivt sykehus på Elverum. 

Helseministerens vedtak om ny sykehusstruktur ble fattet i dagens foretaksmøte med Helse Sør-Øst RHF. Saken har i mai vært styrebehandlet i Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst RHF. Beslutningen innebærer at den framtidige sykehusstrukturen i Innlandet blir i tråd med helseforetakenes styrevedtak:

  • Mjøssykehuset med en samling av alle spesialiserte funksjoner innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, lokalisert i Moelv 
  • Stort akuttsykehus med gastrokirurgi, ortopedisk kirurgi, fødetilbud og akutt indremedisin i Lillehammer 
  • Elektivt sykehus med dagkirurgi og skadepoliklinikk, samt en luftambulansebase i Elverum 
  • Akuttsykehus på Tynset med dagens virksomhetsinnhold, styrket med mer elektiv kirurgi
  • Lokalmedisinske sentre: Nord-Gudbrandsdal, Valdres og Hadeland 
  • Distriktspsykiatriske sentre og polikliniske tjenester innenfor psykisk helsevern for barn og unge: Elverum, Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Tynset, Otta, Valdres og Hadeland
  • Dette løsningsalternativet skal utredes videre i konseptfasen, som starter andre halvår 2021. Også i denne fasen skal det i henhold til veilederen for sykehusplanlegging utredes et nullalternativ. 

– Jeg er glad for helseministerens beslutning om ny sykehusstruktur i Innlandet. Dette er en historisk begivenhet og en viktig avklaring for alle som har vært med på å utforme Sykehuset Innlandets framtidige målbilde. Det engasjementet vi har opplevd fra brukere, ansatte, kommuner og andre i denne saken har bidratt sterkt til de løsningene som nå skal realiseres, sier administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard i Sykehuset Innlandet. 

– Dette er en sak hvor det er gode argumenter for ulike løsninger. Samtidig har det vært et felles ønske om å komme fram til en avklaring. Det har vi fått i dag, og det gjør at vi nå kan rette blikket framover. Det tror jeg blir en svært spennende framtid.

Se den foreløpige protokollen fra foretaksmøte 15. juni 2021 (regjeringen.no)