HELSENORGE

Inviterer til høring om fremtidig sykehusstruktur

Sykehuset Innlandet setter i dag i gang høring av en idéfaserapport om fremtidig sykehusstruktur. Høringsspørsmålene omhandler flere aktuelle temaer om fremtidens pasientbehandling i Innlandet.

Idéfaserapporten beskriver faglige utviklingstrekk og vurderer ulike modeller for en fremtidig sykehusstruktur. En analyse av samfunnsmessige konsekvenser vedlegges høringsdokumentene.

Hovedformålet med høringsprosessen er å få fram synspunkter på utformingen av Sykehuset Innlandets framtidige faglige tilbud. Høringsbrevet stiller en rekke spørsmål knyttet til ulike områder i idéfaseutredningen:

  • Mulighetene til å desentralisere flere tjenester
  • Samlokalisering av somatikk, sykehuspsykiatri og rus
  • Valg av modell for en fremtidig sykehusstruktur
  • Fremtidig bruk av dagens bygg
  • Samfunnsmessige konsekvenser

Høringsfristen er satt til 12. mai. Det er lagt opp til at høringsuttalelsene legges frem for styret i Sykehuset Innlandet 16. juni og at styret vil behandle idéfaserapporten høsten 2017.

Alle dokumenter, inkludert analyser og delutredninger, er tilgjengelig her