HELSENORGE

Irene Dahl Andersen til Perspektivkonferansen

Viseadministrerende direktør Irene Dahl Andersen ved Sykehuset Østfold kommer til Sykehuset Innlandets perspektivkonferanse 20. januar. Hun vil fortelle politikerne i Innlandet om erfaringene med å samle somatikk og psykisk helsevern i det nye sykehuset på Kalnes.

- At psykisk helsevern og somatikk har flyttet inn i samme bygg, betyr at vi har tatt et kvantesprang. Dette markerer virkelig at alt dreier seg om sykdom, enten det gjelder kropp eller sjel. For pasienter og pårørende er dette en ny verden, sier Irene Dahl Andersen.

Sykehuset Østfold ble for to år siden landets første til å samle behandlingstilbudene under samme tak i et nytt sykehus. Sykehusets erfaring er at løsningen øker kvaliteten og pasientsikkerheten både i psykisk helsevern og i somatikken.

- Samlokaliseringen gir oss helt unike muligheter for tverrfaglig og helhetlig behandling av alle pasienter, uavhengig om de legges inn i somatiske eller psykiatriske enheter, sier Dahl Andersen.

Pådriver for samlokalisering

Irene Dahl Andersen var en pådriver for samlokaliseringen, en løsning som er framhevet i Nasjonal helse- og sykehusplan.

- Å samle psykisk helsevern og somatikk gjør at vi kan legge bak oss fordommer og mystikk som fortsatt knyttes til mennesker med psykiske lidelser og den behandlingen de trenger, sier Dahl Andersen.

Regjeringens styringsdokument legger for øvrig til grunn at somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling må integreres bedre i framtidens spesialisthelsetjeneste.

Aktuelt i Innlandet

Temaet er videre aktualisert etter Sykehuset Innlandets innstilling til en framtidig sykehusstruktur. Styret i Sykehuset Innlandet vedtok 20. oktober et framtidig målbilde med et samlet tilbud innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i en modell med ett stort akuttsykehus, kalt Mjøssykehuset. Saken er nå oversendt Helse Sør-Øst for videre behandling.

Samler politikerne i Innlandet

Sykehuset Innlandets perspektivkonferanse samler stortingspolitikere, fylkesråd og -utvalg, ordførere og fylkespartier i Hedmark og Oppland. Den årlige konferansen skal gi innblikk i framtidens pasientbehandling, sett gjennom ulike perspektiver fra fagfolk i og utenfor Sykehuset Innlandet.

Til konferansen 20. januar 2018 kommer innledere som vil beskrive utviklingen innen teknologi og nye behandlingsformer, prehospitale og desentraliserte tjenester og eksempler på god samhandling.