HELSENORGE

Janne Myhre disputerer

Daglig leder for Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS), Janne Myhre, disputerer torsdag 22. april for sin doktorgrad.

Bilde av Janne Myhre

Janne Myhre disputerer torsdag 22. april.

Myhre, som er utdannet spesialsykepleier, har i sitt doktorgradsarbeid sett på lederskapets rolle for å fremme pasientsikkerhet og forebygge vold, overgrep og forsømmelser i sykehjem.

Begrepsforståelse

– Avhandlingen er basert på fokusgruppeintervju med 28 avdelingsledere og dybdeintervju med 15 enhetsledere fra seks kommuner og 21 sykehjem, forteller Myhre.

I studien beskrives ulike forståelser av fenomenet vold, overgrep og forsømmelser i en institusjonell kontekst og hvordan dette kan sees på som komplekse fenomener. Videre omhandler avhandlingen kvalitet og pasientsikkerhet og hvordan uønskede hendelser kan følges opp med mål om læring i organisasjoner.

– Vi fant at ledere ikke er kjent med begrepene vold, overgrep og forsømmelser og beskriver dette som sterke ord. De kom likevel opp med eksempler på hendelser som de tolker som fysisk eller psykisk skadelig for beboerne. Samtidig viser funnene en dobbelthet i ledernes eksempler. Hendelser blir beskrevet som skadelig, men samtidig også forsøkt rasjonalisert og unnskyldt, forteller Myhre.

Manglende oppfølging

Studien viser at ledere får kjennskap til hendelser gjennom både uformell og formell rapportering.

– Det er en ulikhet mellom ledernivåene i opplevelsen av nytteverdien til det formelle avvikssystemet, hvor enhetslederne er mer positive enn avdelingslederne. Oppfølging av hendelser ble gjort på tre nivåer, individ, gruppe og organisasjon. Det er ulik forståelse mellom ledernivåene når det gjelder årsaken til hendelsene, hvor enhetslederne viser til ansatte med dårlige holdninger, mens avdelingslederne også viser til mangler på systemnivå, sier Myhre.

I avhandlingen framgår det interne og eksterne krav, kombinert med en opplevd maktesløshet i forbindelse med å sette inn tiltak på alle nivåer og manglende evalueringsverktøy for de tiltak som settes inn, påvirker den oppfølgingen som blir gjort. – Jeg håper studien kan bidra til økt fokus på temaet. Det er viktig at vi kan snakke åpent om de negative hendelsene som finner sted på sykehjem, både med tanke på at beboerne skal ha det bra og at de ansatte skal ha en god arbeidshverdag, sier Myhre. Hun mener funnene i studien viser at ledere trenger strategier og gode verktøy for å håndtere kompleksiteten i den kliniske hverdagen.

Disputas Janne Myhre