Helsenorge

Klart for utredning av virksomhetsinnhold

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i januar et målbilde for Sykehuset Innlandet HF. Vedtaket ble stadfestet av helseministeren i foretaksmøtet 8. mars.

Mandatet som Helse Sør-Øst RHF nå har vedtatt, dreier seg om konkretisering av virksomhetsinnhold, altså hva slags behandling som skal foregå ved de ulike sykehusene. Prosjektet skal blant annet vurdere hvilke funksjoner som skal samles i et fremtidig Mjøssykehus, hvilke funksjoner det andre akuttsykehuset skal ha og hvilke funksjoner det elektive sykehuset skal ha.

I tillegg skal prosjektet konkretisere desentraliserte spesialisthelsetilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling, og vurdere hvordan sykehuset på Tynset kan utvikles for å opprettholde akuttmedisinsk og kirurgisk kompetanse.

Resultatene av arbeidene blir en del av grunnlaget som styret i Helse Sør-Øst RHF trenger for å vedta oppstart av konseptfasen for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF. Konseptfasen kan starte i 2021, forutsatt at Sykehuset Innlandet HF har en bærekraftig økonomi.


Se mandatet på Helse Sør-Øst RHF sine nettsiderLes mer om framtidig sykehusstruktur i Innlandet