HELSENORGE

Lærer opp kommuner fra hele landet til å behandle uro ved demens

Forskere i Sykehuset Innlandet har utviklet en modell for å utrede, tolke og sette inn tiltak for personer med demens som har symptomer som uro, aggresjon eller angst. Så langt har rundt 300 representanter fra 78 kommuner fått opplæring som gjør dem i stand til å lære bort metoden til egne ansatte i hjemmetjenesten og sykehjem. 

Bilde av en gruppe representanter som får opplæring i verktøyet TID.

Forskere ved Sykehuset Innlandet lærer opp representanter fra kommuner i å ta i bruk og lære bort modellen TID.

​Nær sagt alle personer med demens på norske sykehjem vil i løpet av sykdomsforløpet utvikle symptomer som uro, angst, aggresjon, apati, depresjon eller psykose.

Gjennom flere år har lege og forsker, Bjørn Lichtwarck, og noen av hans kolleger ved Sykehuset Innlandet HF, jobbet med å utvikle en modell som gir effekt på dette området og som er lett å innføre. Verktøyet har fått navnet TID og fikk blant annet omtale i Helse- og omsorgsdepartementets nasjonale rapport om forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten 2018

TID er et manualbasert verktøy som personalet i samarbeid med lege anvender for å utrede, tolke og behandle atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens og andre sammensatte tilstander. Disse symptomene kalles ofte nevropsykiatriske symptomer. Modellen integrerer miljøterapeutiske og medikamentelle tiltak i en helhetlig tilnærming til pasientene. TID bygger på prinsipper fra kognitiv atferds-terapi og personsentrert omsorg. Verktøyet har vist god effekt i forskningsstudier og er en evidensbasert modell.

Kurser folk fra hele landet

Forskningsmedarbeider og spesialsykepleier Anette Væringstad ved AFS SI (Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom, Sykehuset Innlandet) har sammen med Bjørn Lichtwarck utviklet et kursholderkurs for å spre TID-modellen. Formålet er å gi ansatte i kommunene og spesialisthelsetjenesten ekstra opplæring og gjøre de kompetente til å avholde basiskurs for de øvrige ansatte. Målet ved modellen er at personalgruppen skal kunne arbeide selvstendig og tverrfaglig med atferdsmessige og psykologiske symptomer. Modellen kan også nyttes til regelmessig veiledning av personalet ved blant annet sykehjems-avdelinger og i hjemmetjenesten.

Nylig ble kursholderkurs nummer ti gjennomført. Det har i snitt vært 30 deltagere på hvert kurs og ansatte fra totalt 78 kommuner har deltatt (se kommuneoversikt nederst i saken​).

- En spørreundersøkelse 12 måneder etter kursslutt viser at halvparten av dem som har gjennomført kursholderkursene har gjennomført basiskurs i TID for sin personalgruppe lokalt. Ytterligere 25 prosent har satt dato for gjennomføring. Det anser vi som svært bra, sier Anette Væringsstad.


​​