HELSENORGE

Lillehammer årets slagenhet

Norsk hjerneslagsregister har tildelt Lillehammer utmerkelsen «Årets slagenhet», for sitt arbeid med å forbedre behandlingen for slagpasienter.

BIlde av ansatte ved slagenheten

Årets slagenhet: Ved nevrologisk sengepost på Lillehammer er de stolte over utmerkelsen, som de deler med alle involverte på tvers av avdelingene i hele sykehuset. Her representert ved (f.v.) konstituert avdelingsoverlege Anette Huuse Farmen, avdelingssjef Anette Getz Bergmo, overlege Grethe Kleveland, avdelingssykepleier Hilde Kjørnes, Lis lege Hanna Bekkeseth, spesialsykepleier Ana Maria Ramulescu. 2. rad (f.v) Sykepleier Sigrid Flønes, spesialsykepleier Thea Bergehagen, sykepleier Gunhild Eide Myhre, sykepleier Renate Reinfjell, helsefagarbeider-lærling Oda Risheim. 3. rad (f.v) Sykepleier Mats Cromann, overlege Ingvild Morken, fagsykepleier Karoline Trangerud, helsefagarbeider John Kevin Cruz. Slagoverlegene Kaja Nyquist og Julia Fuglum, som har vært aktive i forbedringsarbeidet, var ikke til stede da bildet ble tatt.

Årlig rammes om lag 10.000 personer i Norge av akutt hjerneslag. Hjerneslag oppstår ved en akutt svikt i blod- og oksygentilførsel til et område av hjernen, oftest forårsaket av en blodpropp i en blodåre i hjernen.

Årlig utnevner Norsk hjerneslagregister to slagenheter som har utmerket seg i sitt kvalitetsarbeid. Det gjør de etter gitte kriterier. Sykehuset på Lillehammer og Kristiansund sykehus får prisen for 2020 ut fra følgende begrunnelse:

  • Utøvelse av god slagbehandling
  • God dekningsgrad og bedring av måloppnåelse på registerets kvalitetsindikatorer
  • Bruk av registeret i lokal kvalitetsforbedring
  • Etterlevelse av god innregistreringspraksis
  • God oppfølgingsgrad etter 3 måneder


De nasjonale retningslinjene anbefaler at pasienter som er aktuelle for trombolysebehandling bør utredes så raskt som mulig for å sikre tidligst mulig behandling. Trombolysebehandling er å gi blodproppløsende medikament intravenøst og har størst effekt hvis det gis tidlig. En nasjonal kvalitetsindikator viser hvor stor andel av pasientene med hjerneinfarkt som får trombolysebehandling innen 40 minutter etter innleggelse. Hjerneslagsregisteret har definert 60 prosent som høy måloppnåelse, mens sykehuset på Lillehammer økte fra 65 prosent i 2019 til 68 prosent i fjor. Lillehammer fikk også gode resultater på andre kvalitetsindikatorer.


Stor innsats fra mange

Avdelingssjef for Nevrologi ved sykehuset på Lillehammer, Anette Getz Bergmo, sier de er svært stolte og glade for å motta utmerkelsen.

– Det har vært et målrettet arbeid i avdelingen
vår over langt tid, og de gode resultatene skyldes en stor felles innsats fra mange involverte på tvers av avdelinger i sykehuset. Det er motiverende å se at forbedringsarbeidet gir resultater, og vi vil fortsette å jobbe videre for å bli enda bedre.

– De har all grunn til å være stolte. Både i avdelingen, ved sykehuset og i hele Sykehuset innlandet, sier direktør Medisin og helsefag, Ellen Henriette Pettersen, og viser til at Sykehuset Innlandet har fått denne utmerkelsen tre av de siste fire årene. Kongsvinger for 2017, mens de fortsatt var en del av Sykehuset Innlandet, Hamar for 2019 og nå Lillehammer for 2020.

–  I perioden har Sykehuset Innlandet hatt en omfattende forbedringsprosess for «pasientforløp hjerneslag – hjem til hjem», og det arbeides fortsatt godt både mellom og i alle avdelinger med kontinuerlig forbedring av pasientforløpet. Det gir alle god grunn til å være stolte – og viktigst, disse resultatene kommer pasienten våre til gode, sier Pettersen.


Mange tiltak

Ved sykehuset på Lillehammer ble det i løpet av 2020 gjennomført en rekke kvalitetsforbedringstiltak. Tiden fra oppstått symptom til riktig behandling er den viktigste faktoren ved hjerneslag, og sykehuset har blant annet innført tiltak for å avdekke «tidstyver» i forløpet ved å gjennomgå alle forløp en gang i måneden for å analysere potensielle forbedringspunkter.

Det
er også innført ny prosedyre for akutt slagalarm, og ansvar for å gi trombolyse er overført fra intensivavdeling til sykepleiere på nevrologisk sengepost med månedlig opplæring og simulering. Slagenheten på Lillehammer betjener også slagtelefonen for hele Sykehuset Innlandet, der ambulansepersonell og leger ved andre sykehus og helseinstitusjoner kan få råd og veiledning om behandling. Det er også etablert en videoløsning der lege kan veilede ambulansearbeidere via videolink når de foretar undersøkelser av pasienter ute.Les mer om fremtidens pasientbehandling:
Regional utviklingsplan 2035 - Helse Sør-Øst RHF (h​else-sorost.no)