HELSENORGE

Mjøssykehus for hele Innlandet

Administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Alice Beathe Andersgaard, anbefaler i sin innstilling til styret å samle spesialiserte tjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et nytt sykehus ved Mjøsbrua. Videreutvikling av lokale og prehospitale tjenester skal sørge for at sykehuset er til stede for pasienter i hele Innlandet.

​– Mjøssykehuset blir knutepunktet i et nettverk som deler sin faglige kompetanse med gode og velutbygde spesialisthelsetjenester helt fra pasientens hjem, via lokale tilbud, til det mest spesialiserte på Mjøssykehuset. En samling av spesialiserte fagmiljøer i Mjøssykehuset gir gode forutsetninger for å tilby godt utbygde desentraliserte spesialisthelsetjenester, sier Andersgaard.

Satser på lokale tilbud og prehospitale tjenester

Innlandet har store avstander og en spredt bosetting. For å sørge for god kvalitet til hele befolkningen er Sykehuset Innlandet avhengig av lokale tilbud og gode prehospitale tjenester. 

– Den teknologiske utviklingen gjør at vi kan starte diagnostisering og behandling der pasienten er og på vei til sykehus i ambulansene, sier Andersgaard. Hun mener godt utviklede prehospitale tjenester i kombinasjon med lokale tilbud og et sykehus med høy akuttmedisinsk kompetanse døgnet rundt, vil forbedre spesialisthelsetjenesten i Innlandet.

Parallelt med planleggingen av Mjøssykehuset vil det foregå en utvikling av dagens somatiske sykehus. Det skal utredes behov for tilpasset døgntilbud på ett eller to andre sykehus i Mjøsregionen, i tillegg til at det vil bli tilbud om poliklinikk og dagbehandling ved alle de fire sykehusene.

– Vi har ikke alle svar i dag, men dette er en unik mulighet til å utvikle og tilpasse aktiviteten i eksisterende sykehus parallelt med planleggingen av Mjøssykehuset. Slik kan pasientens behov og utviklingen av fagområdene bli ivaretatt gjennom fleksibiliteten vi får ved å tilby aktivitet i gjenværende sykehus, sier Andersgaard. 

Hun understreker at det er langt frem til Mjøssykehuset står ferdig og at det dermed er god tid til forberedelser.

Grundig prosess

Sykehuset Innlandet la frem en omfattende idéfaseutredning i november 2016. Våren 2017 ble det avholdt en høringsprosess hvor 107 instanser deltok, inkludert pasientorganisasjoner, offentlige instanser, fagforeninger, politiske partier og andre. Innstillingen fra administrerende direktør bygger på en helhetlig vurdering av den faglige utredningen og høringsinstansenes innspill.

– Denne løsningen legger best til rette for faglig utvikling og god pasientbehandling i fremtiden. Det er i tillegg en løsning som ivaretar mange av de innspillene som våre høringsinstanser har lagt vekt på, sier Andersgaard.

Styret i Sykehuset Innlandet skal behandle innstillingen i sitt møte 20. oktober. Den anbefalingen som vedtas i styret sendes videre til Helse Sør-Øst RHF.

Her finner du mer informasjon om innstilling til framtidig sykehusstruktur