HELSENORGE
Fremtidig sykehusstruktur

Én måned til sykehusinnstilling

18. november vil styret i Sykehuset Innlandet vurdere aktuelle modeller for en fremtidig sykehusstruktur. Her noen av spørsmålene som stilles én måned før innstillingen.

Hva?

Sykehuset Innlandet vil utvikle tilbudet til fremtidens pasienter og vurderer ulike modeller for en fremtidig sykehusstruktur. Det er utredet modeller med ett, to og tre akuttsykehus i Mjøsregionen. Hvilke tjenester bør samles, og hvilke tjenester kan desentraliseres?

Når?

Sykehuset Innlandet avgjør 18. november hvilke modeller som skal sendes på høring. Høringsperioden er fra januar til mars. Deretter vil sykehusstyret behandle saken i juni 2017.

Den faglige anbefalingen kommer 10. november.

Hvem?

Fagmiljøer, tillitsvalgte og brukere har gitt innspill. Sykehuset Innlandet legger frem en faglig anbefaling, og sykehusstyret vedtar hvilke modeller som skal sendes på høring. Pasientorganisasjoner, ansatte, politikere og andre inviteres til å levere uttalelser. Deretter vil styret i Sykehuset Innlandet behandle saken. Saken sendes så til Helse Sør-Øst for videre behandling.

Styret i Sykehuset Innlandet består av fem representanter som er oppnevnt av Helse Sør-Øst og tre representanter som er valgt av og blant de ansatte. I tillegg deltar Brukerutvalgets leder som observatør. Styrets leder er Anne Enger.

Hvor?

Sykehuset Innlandet vil samle de tjenestene som må samles og desentralisere de tjenestene som kan desentraliseres.

Alternativene for fremtiden er å samle somatisk akuttilbud i Mjøsregionen på to eller tre steder eller å etablere et hovedsykehus. I flere av modellene vil noen av dagens sykehus bli videreutviklet. I en modell med ett hovedsykehus vil det bli etablert et nytt sykehus på øst- eller vestsiden av Mjøsbrua; eventuelt tomtevalg gjøres senere i prosessen.

Samtidig utredes det fremtidige pasienttilbudet innen psykisk helsevern og habilitering og rehabilitering, samt fremtidens prehospitale og desentrale tjenester.

Hvordan?

Aktuelle modeller vurderes etter en rekke medisinske kriterier, investerings- og driftskostnader, samt realiseringsmulighetene på ulike steder. Det gjøres også en samfunnsanalyse.

Hvorfor?

Økt kunnskap og stadig mer avansert utstyr gjør at flere mennesker kan behandles for flere sykdommer på en bedre måte enn tidligere. Noen tjenester kan bli mer spesialiserte i større fagmiljø, mens andre tjenester kan tilbys nærmere pasientens hjem. Her er noe av det Sykehuset Innlandet ønsker å oppnå i en fremtidig sykehusstruktur:

 • Relevant og riktig kompetanse der pasienten tas imot
 • Høy kompetanse til stede hele døgnet hele året
 • Tverrfaglige team rundt pasienter med uavklarte/komplekse tilstander
 • Samlokalisering av nødvendige tilbud innen psykiatri/rus og somatikk
 • Nye og mer spesialiserte pasienttilbud
 • Solide fagmiljø som rekrutterer godt
 • Utnyttelse av ressurser til aktiv pasientbehandling
 • Moderne teknologi for pasienter, pårørende og ansatte
 • Forutsigbare sammenhengende behandlingsforløp
 • Flere tjenester nærmere der pasienten bor
 • Effektive ambulansetjenester

 

 

Les mer om prosessen her