Helsenorge

Øistein Hovde inn i styret i Sykehuset Innlandet

Øistein Hovde trer inn som ansattrepresentant i styret i Sykehuset Innlandet. Hovde har vært vararepresentant for Jørgen Hurum, som har trukket seg fra styret.

Hovde er seksjonsoverlege i divisjon Gjøvik-Lillehammer. Han har spesialisering innenfor indremedisin og gastroenterologi. Ved siden av stillingen i Sykehuset Innlandet, er Hovde førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo.

Øistein Hovde har vært vararepresentant til styret siden mars 2019, valgt på en liste fremmet av ansatte i Sykehuset Innlandet. Førstekandidaten på denne valglisten, Jørgen Hurum, stilte sin plass som ansattrepresentant til disposisjon 17. mars 2020.

Styret i Sykehuset Innlandet består av fem representanter som oppnevnes av helseforetakets eier Helse Sør-Øst RHF og tre representanter som velges av og blant de ansatte i Sykehuset Innlandet. I tillegg er to representanter for Brukerutvalget observatører på styremøtene.