Helsenorge
Rapport innen psykisk helsevern og rus

Om framtidig pasienttilbud i Nord-Gudbrandsdal

Arbeidsgruppa som har vurdert det framtidige pasienttilbudet i psykisk helsevern og rus til befolkningen i Nord-Gudbrandsdal, har nå sluttført sitt arbeid og overlevert sin anbefaling til administrerende direktør i Sykehuset Innlandet.

Arbeidsgruppa har i sine drøftinger av framtidig pasienttilbud for befolkningen i Nord-Gudbrandsdal hatt fokus på pasienttilbudet. Arbeidsgruppen anbefaler en modell som bygger på sterk samhandling mellom likeverdige partnere uavhengig av nivå på helsetjenesten.

– Forslaget til ny modell representerer en dreining og et skifte i psykisk helsevern fra døgntilbud som basis til spesialisthelsetjenestetilbud på dagtid som basis. Dette innebærer at spesialisthelsetjenesten vil følge opp pasientene tettere der hvor pasientene oppholder seg. En viktig suksessfaktor vil være at primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten jobber sammen i team overfor enkeltpasienter, hvor begge nivåene har samme forpliktelse og ansvarsfølelse, sier direktør i divisjon psykisk helsevern, Benedicte Thorsen-Dahl, som har ledet arbeidet.

Bilde av divisjonsdirektør Benedicte Thorsen-Dahl

Direktør i divisjon Psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet, Benedicte Thorsen-Dahl, har ledet arbeidet.

Utforming av en ny modell vil ikke gå ut på å finne erstatning for eksisterende døgntilbud, men å møte behovet for spesialisthelsetjenester til befolkningen i Nord-Gudbrandsdal basert på dokumentert kunnskap og best mulig utnyttelse av ressursene. Det er viktig at fremtidig modell er dynamisk og fleksibel, hvor en er beredt til å justere og korrigere modellen ut fra de erfaringene som høstes.

Sykehuset Innlandet vil videreføre ambulante ressurser i ambulant team Otta (ATO) i ny modell. Gjennomføringsprosjektet i 2020 vil vise om disse ressursene blir en del av et utvidet FACT-team eller om de skal organiseres på annen måte. En eventuell etablering av FACT-team i Nord-Gudbrandsdal høsten 2020 vil styrke den nye modellen for psykisk helsevern og samarbeidet mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Etablering av FACT utredes gjennom et eget prosjekt.

Arbeidsgruppen mener hovedelementene i et fremtidig spesialisthelsetjenestetilbud bør omfatte:

  1. Styrking av poliklinikk og akutt ambulant team
  2. Vaktordninger
  3. Etablering av døgntilbud ved Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter 
  4. Samlokalisering av all virksomhet ved DPS Lillehammer, Otta

Prosessen mellom kommunene, Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter og Sykehuset Innlandet har vist at innføring av den nye modellen krever avklaring av mange konkrete spørsmål vedrørende ansvar, samhandling og praktisk utforming av de ulike elementene i tilbudet. Sykehuset Innlandet ved DPS Lillehammer vil derfor etablere et gjennomføringsprosjekt og invitere kommunene i Nord-Gudbrandsdal med i dette arbeidet.

Endelig beslutning om det framtidige pasienttilbudet i psykisk helsevern og rus til befolkningen i Nord-Gudbrandsdal, er ventet i løpet av februar.