HELSENORGE

Oppstart for SMILE-pasienter

Åtte pasienter i Ringebu kommune ble tidligere denne måneden inkludert i forskningsprosjektet SMILE. 

​SMILE er et EU-finansiert innovasjons- og forskningsprosjekt, koordinert og ledet av Sykehuset Innlandet, der målet er å utvikle og teste ut nye innovative teknologiske løsninger som skal sette pasienter i stand til å leve uavhengig hjemme med sin sykdom. 

Sykehuset Innlandet samarbeider med kommuner i Gudbrandsdalen for å teste ut løsninger for digital hjemmeoppfølging av pasienter med Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). 

Nå er de første åtte norske deltakerne i prosjektet i gang med sin hjemmeoppfølging. 

Bilde av representanter for prosjektet

Her er teamet klare for utplassering av teknologi til brukere i Ringebu kommune. Fra venstre Martin Anfinsen (SINTEF), Ann Karin Årnes (Ringebu kommune), Sigrid Catharina Lindvig (Ringebu kommune) og Sverre Bergh Sykehuset Innlandet).

I samarbeid med Tellu, som er en samarbeidspartner i SMILE, Ringebu kommune, SINTEF reiste forskere fra Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom (AFS) ved Sykehuset Innlandet ut til deltakerne og leverte ut blodtrykksapparat, pulsoksygenmåler, spirometriapparat, termometer og vekt. 

​Disse apparatene kommuniserer med en applikasjon på deltakernes smart-telefon, og daglige målinger registreres slik at kommunens ansatte kan følge pasientenes sykdomsutvikling. 

Etter to til tre uker med daglige målinger utarbeides en individuell behandlingsplan for hver deltaker, der hyppighet av målinger og oppfølging av kommunen bestemmes. 

Deltakerne skal benytte digital hjemmeoppfølging i ett år, og underveis vil nye teknologier introduseres. 

Sammen med SINTEF vil forskere ved AFS, Sykehuset Innlandet, følge deltakerne gjennom denne perioden med både observasjoner og intervjuer. 

Målet er at deltakerne skal bidra aktivt i utviklingen av den nye teknologien.