HELSENORGE

Perspektivkonferanse om framtidig målbilde

Sykehuset Innlandets perspektivkonferanse 2018 vil omhandle flere hovedområder i sykehusets framtidige målbilde. Samhandling, desentralisering, prehospitale tjenester og spesialisert pasientbehandling blir alle viktige tema når fagfolk og politikere møtes 20. januar.


– Vi setter sammen et program som speiler Sykehuset Innlandets framtidige målbilde, sier prosjektdirektør Roger Jenssen, som har utviklet programmet i samråd med sykehusets politiske referansegruppe.

Sykehuset Innlandets perspektivkonferanse er en årlig møteplass mellom faglige og politiske perspektiver. Konferansen skal gi innblikk i framtidens pasientbehandling. Stortingsrepresentanter, fylkesstyrer, fylkesråd, fylkesutvalg og ordførere i Hedmark og Oppland er blant deltakerne.

På arrangementet 20. januar blir det blant annet innblikk i framtidens prehospitale tjenester, et spennende samhandlingsprosjekt og teknologiens innmarsj i moderne pasientbehandling. Fra før er det kjent at integrasjon mellom somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling blir tema på konferansen. I tillegg blir det innlegg ved både Kreftforeningen og Fylkesmannen i Oppland.

Perspektivkonferansen 2018 blir den første etter at styret i Sykehuset Innlandet i oktober vedtok et framtidig målbilde med et samlet tilbud innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i en modell med ett stort akuttsykehus, kalt Mjøssykehuset.

Perspektivkonferansen arrangeres i samarbeid med Sykehuset Innlandets referansegruppe, som består av representanter fra begge fylkesting, alle regionråd i Hedmark og Oppland og KS, samt Pasient- og brukerombudet og Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet.