HELSENORGE
Fremtidig sykehusstruktur

Politisk referansegruppe besøkte sykehus i Østfold

Sykehuset Innlandets politiske referansegruppe besøkte Sykehuset Østfold 24.-25. november. Referansegruppen besøkte det elektive sykehuset i Moss og det nye akuttsykehuset på Kalnes, der somatikk, psykisk helsevern og rus er samlet under ett tak.

Sykehuset Østfold etablerte en ny sykehusstruktur for ett år siden. Den består av et sykehus for planlagte behandlinger og konsultasjoner i Moss og et nytt akuttsykehus på Kalnes, nord for Sarpsborg, i tillegg til flere desentrale og prehospitale tjenester.

Referansegruppen fikk omvisning på det rehabiliterte sykehuset i Moss og på akuttsykehuset på Kalnes. Sistnevnte er landets første felles akuttsykehus for somatisk behandling, psykisk helsevern og rusbehandling. Erfaringene med denne integrasjonen var ett av flere temaer som ble presentert. Referansegruppen møtte også representanter fra Brukerutvalget og sykehusets innovasjonsavdeling, som orienterte om hvordan sykehuset jobber med moderne teknologi i pasientbehandlingen og i flere arbeidsprosesser. Referansegruppen fikk også se landets eneste «slagambulanse», som er et forskningsprosjekt som gjør CT-undersøkelser om bord i ambulansen, for vurdering av hjerneslag.

Sykehuset Innlandets politiske referansegruppe består av representanter fra fylkesting, regionråd, KS, Brukerutvalget og Pasient- og brukerombudet. Gruppen gir råd og innspill til utviklingen av en fremtidig sykehusstruktur i Innlandet. Referansegruppen ledes av Even Aleksander Hagen, som er fylkesordfører i Oppland.

- Det har vært et kompakt og faglig godt program, der vi har fått førstehåndskunnskap fra en organisasjon som har vært gjennom noen av de prosessene Innlandet står overfor. Det er relevant for oss som referansegruppe ved inngangen til en krevende og spennende periode. Det er spesielt interessant å lære av sykehusets erfaringer med somatikk, psykisk helsevern og rus under samme tak, sier Hagen.

Sykehuset Innlandet har i november lagt frem en idéfaserapport som sendes på høring i januar 2017.