HELSENORGE

Samorganisering av fagområder i Sykehuset Innlandet

Styret i Sykehuset Innlandet behandler 21. september en sak om samorganisering innenfor fagområdene onkologi, øre-nese-hals og bildediagnostikk. 

​Administrerende direktør anbefaler å etablere prosjekter med mål om samorganisering ​og felles ledelse innenfor hvert av de tre områdene.

I saksfremstillingen legges det vekt på at organisatoriske endringer innenfor disse fagområdene er i tråd med det framtidige målbildet og at endringene er nødvendige, uavhengig av hvilke løsninger som skal utvikles i den nye sykehusstrukturen.

Saken legges fram etter at styret i Sykehuset Innlandet 24. august i år ba om å få framlagt forslag til pros​ess for arbeidet med samorganisering av fagområder. Dersom styret gir sin tilslutning, vil prosjektene først utarbeide mandater og deretter beslutningsgrunnlag som inkluderer analyse av mulige organisatoriske, pasientrelaterte og økonomiske konsekvenser, i tillegg til risikoanalyse. Administrerende direktør vil på bakgrunn av dette fatte endelig vedtak. 

Ansatte og ledere i de berørte fagområdene skal involveres. Brukerutvalget, tillitsvalgte og vernetjenesten skal delta i prosjektarbeidene. 

Sykehuset Innlandet etablerte høsten 2020 et organisasjonsutviklingsprogram for å koordinere, styre og følge opp omstillinger. Programmet har tre delprogrammer: Overordnet konsept, Desentraliserte spesialisthelsetjenester og Samling av fag, funksjoner og avdelinger. Arbeidet med de tre nevnte prosjektene vil skje gjennom delprogrammet Samling av fag, funksjoner og avdelinger. ​

Les hele styresaken om prosessen for arbeidet med samorganisering av fagområder​


​Se også:​

Organisasjonsutviklingsprogrammet (sykehuset-innlandet.no)

Framtidig sykehusstruktur (sykehuset-innlandet.no)