HELSENORGE

Ser på pasientforløp i Utviklingsplan

Sykehuset Innlandet skal beskrive utviklingen av pasientens helsetjeneste på vei mot en ny sykehusstruktur. 80 representanter fra kommuner, utdanningsinstitusjoner, fagforeninger, brukerutvalg, behandlingssteder og ulike fagmiljøer var med på oppstarten av arbeidet med en utviklingsplan.

Et sentralt spørsmål er hvordan sykehuset skal møte pasientene i årene som kommer. Utviklingsplanen vil legge vekt på hvordan nye arbeidsformer, økt samhandling og teknologi kan legge til rette for helhetlige pasientforløp.

Pasientforløp fra hjem til hjem

Utviklingsplanen vil vektlegge utviklingen de kommende ti årene. Ane Kaurstad, som til daglig er anestesilege på Lillehammer, er engasjert som prosjektleder for arbeidet.

– Utviklingsplanen handler i første rekke om hvordan vi skal jobbe. Sykehuset Innlandet ønsker å legge til rette for gode pasientforløp fra pasientens hjem, gjennom ulike nivå i helsetjenesten og tilbake til pasientens hjem. For å få til dette er vi avhengig av god dialog og samhandling med primærhelsetjenesten og andre samarbeidspartnere, sier Kaurstad.

Medvirkning

Flere aktører blir involvert i arbeidet. På den første av to «workshoper» bidro blant andre Pasient- og brukerombudet, flere helse- og omsorgssjefer og tillitsvalgte med innspill. Det blir en ny workshop 29. januar, og det legges opp til flere muligheter til å delta i arbeidet fram mot april 2018, da utviklingsplanen skal oversendes Helse Sør-Øst. Sammen med tilsvarende planer for de andre helseforetakene skal dette danne grunnlag for revidering av Nasjonal helse- og sykehusplan i 2019.

Vekt på de kommende ti årene

Sykehuset Innlandet vedtok i oktober et framtidig målbilde, der styret anbefaler et samlet tilbud innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i en modell med ett stort akuttsykehus, kalt Mjøssykehuset. Saken er nå oversendt Helse Sør-Øst for videre behandling. Også utviklingsplanen har en langsiktig tidshorisont, men vil vektlegge perioden fram til den nye sykehusstrukturen er etablert.

 

Les mer om arbeidet med Utviklingsplan her