HELSENORGE
PreMeFen

Smertelindring i ambulansetjenesten

Sykehuset Innlandet er nå i gang med en banebrytende studie knyttet til smertelindring i ambulansetjenesten.

Bilde av ambulansepersonell og representanter for studien.

Fra venstre; Ambulansearbeider Kjetil Bakken, lærling Ida Samuelsen, avdelingssjef Ingvild Grønnerud, ambulansearbeider Per Arne Rolstad, anestesi- og luftambulanselege Lars Olav Fjose, ambulansearbeider Dag Rune Sigvaldsen og stipendiat Randi Simensen. Foto: Stiftelsen Norsk Luftambulanse

​Målet med PreMeFen-studien er å øke kunnskapsgrunnlaget slik at ambulansetjenesten kan gi sikker og effektiv smertelindring med større regularitet. 

PreMeFen-studien blir den tredje prehospitale randomiserte studien i Norge og den første utenfor Oslo-området, forteller stipendiat Randi Simensen i divisjon Prehospitale tjenester i Sykehuset Innlandet.

– I Innlandet har vi lange avstander, så det kan være avgjørende for pasientene å få god smertelindring før ankomst sykehus. Vi håper at studien kan bidra til å bringe avansert smertelindring ut til de som trenger det, og at medikamentene kan gis av ambualansearbeidere uten å ha spesialister til stede. Det er supert at ambulansetjenesten i Innlandet tar ansvar for egen fagutvikling, sier Randi Simensen.

Studien er et samarbeid mellom Oslo Universitetssykehus, Sykehuset Innlandet, Universitet i Oslo og Stiftelsen Norsk Luftambulanse. ​

Avansert behandling

Ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet har i en årrekke hatt stort fokus på smertelindring, og det er innført gode prosedyrer for å kunne gi pasientene god smertebehandling prehospitalt. Intravenøs ketalar ble tatt i bruk for mer enn ti år siden, og senere også intranasal fentanyl til både voksne og barn for personell på trinn 2 og 3.

Gjennom PreMeFen-studien ønsker en nå å optimalisere smertebehandlingen ytterliggere.

– Den tradisjonelle metoden er å behandle sterke smerter ved å legge inn en kanyle i en blodåre og gi morfin intravenøst. De senere årene har det imidlertid kommet nye preparater, som virker raskere enn morfin, sier Lars Olav Fjose. Han jobber som anestesilege ved sykehuset Gjøvik og luftambulansen på Dombås. Nå er han også tilknyttet med denne studien i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. ​

Bilde av Lars Olav Fjose, Fridtjof Heyerdahl og Randi Simensen.

Anestesi- og luftambulanselege i Sykehuset Innlandet, Lars Olav Fjose (t.v.) seniorforsker i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og overlege ved Luftambulanseavdelingen ved Oslo universitetssykehus, Fridtjof Heyerdahl og studieparamedic Randi Simensen, er glade for å være i gang med den spennende studien. Foto: Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Sammenligner tre medikamenter

I studien skal det prøves ut to nye metoder for smertelindring, i tillegg til dagens metode med morfin intravenøst.  

– Den ene gruppen vil få en medisin som heter methoxyfluran som skal pustes inn via en fløyte. Den andre gruppen får fentanyl i form av nesespray, mens den siste gruppen vil få ordinær morfinbehandling intravenøst, forteller Lars Olav Fjose.

Begge de to «nye» preparatene er mye brukt i andre land, men ikke tidligere brukt i ambulansetjeneste i Norge. Det er også relativt lite forskning på hvor gode de er til bruk i ambulansetjeneste.

– Methoxyfluran som inhaleres har vært brukt lenge andre steder i verden, men dette er et relativt nytt preparat for oss her i Norge. Fentanyl er beslektet med morfin og har vært brukt lenge i Norge, men det er relativt nytt å gi fentanyl som nesespray, sier han.

–  I noen situasjoner kan det være vanskelig å legge inn en kanyle i en vene. Noen er redde for sprøytestikk, kanskje er det mørkt og kaldt på skadestedet, og det kan være teknisk vanskelig. Da kan det ta litt tid før pasienter får god smertelindring. Det finnes andre måter å gi smertelindring på, og vi ønsker å undersøke om disse er like bra som å gi morfin intravenøst, sier Fridtjof Heyerdahl.  Han er seniorforsker i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, overlege ved Luftambulanseavdelingen ved Oslo universitetssykehus (OUS) og leder for den nye studien.

Utprøving

Ambulansearbeidere har fått grundig innføring i gjennomføring av studieprosessen. De fleste pasienter over 18 år med akutt smerter som behandles av ambulansetjenesten på Gran, Gjøvik og Lillehammer kan delta.

Bilde av preparatene i ambulansen

Ambulansearbeider Dag Rune Sigvaldsen og hans kolleger skal nå teste ut de tre ulike preparatene for smertelindring på pasienter som rekrutteres til studien. Foto: Stiftelsen Norsk Luftambulanse

​PreMeFen-studien er et samarbeid med Oslo Universitetssykehus, som har det overordnede ansvaret, Sykehuset Innlandet, som rekretturer pasientene, Universitet i Oslo, og Stiftelsen Norsk Luftambulanse, som bidrar med blant annet forskerkompetanse, statistiker og finansierer mye av studien.

Studien gj​ennomføres som randomisert kontrollert utprøving, såkalt RCT, som er høyt anerkjent som evidens-basert kunnskap.

- Spesialisthelsetjenesten har fire hovedoppgaver, og en av dem er forskning, derfor er det også et satsingsområde for oss i prehospitale tjenester. Det er flott at vi nå er i gang med dette forskningsprosjektet, og at vi er med sammen med Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Oslo universitetssykehus. Vi trenger samspillet mellom det offentlige og ideelle aktører for å utvikle tjenesten, sier Geir Kristoffersen, divisjonsdirektør for Prehospitale tjenester i Sykehuset Innlandet.

Resultatene av PreMeFen-studien vil bli publisert i vitenskapelige tidsskrift, og forskerne følger alle regler for forskning på legemidler. Studien er godkjent av Statens Legemiddelverk og av Regional Etisk Komite.

– Det er et stort engasjement for prosjektet i ambulansetjenesten, og det blir spennende å jobbe sammen med alle involverte framover. Vi har stor tro på at dette vil bringe oss enda et stykke framover i målet om å utvikle tjenestene våre og kunne tilby pasientene stadig mer avansert og viktig behandling, sier Fridtjof Heyerdahl . 

PreMeFen​