Spesialisert rehabilitering av covid-19-pasienter i Sykehuset Innlandet

Covid-19-pasienter som har vært gjennom intensiv behandling, vil ha behov for rehabilitering. Sykehuset Innlandet ønsker å gi et godt rehabiliteringstilbud til denne pasientgruppen.

- Den tiden Sykehuset Innlandet har vært gjennom, har i stor grad dreid seg om å behandle pasienter med akutt sykdom og alvorlig sykdom, innføre smitteverntiltak, omprioritere ressurser og forberede oss på å håndtere en pandemitopp. Nå er flere covid-19-pasienter på vei ut av sykehusene og intensivavdelingene, og da skal vi ta godt vare på dem og gi dem god rehabilitering, sier Astrid Millum, direktør for divisjon Habilitering/rehabilitering ved Sykehuset Innlandet.

Sykehuset Innlandet avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering har tre sengeposter, seksjon rehabilitering Ottestad, seksjon rehabilitering Solås og seksjon lungerehabilitering Granheim. Avhengig av hvilke og hvor omfattende senskader pasientene har, får de tilbud på Solås eller Ottestad og deretter på Granheim fra 25. mai.

Stort behov for rehabilitering

11. mars i år erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) covid-19-utbruddet for en pandemi. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at det per 14. mai er 8 175 personer som er bekreftet smittet i Norge, og 472 av disse befinner seg i Innlandet. Antallet er forventet å bli betydelig høyere de neste månedene og utover høsten.

WHO opplyser at om lag 80 prosent av covid-19-pasientene har mild til moderat sykdom, om lag 14 prosent har alvorlig sykdom og seks prosent er kritisk syke. 20 til 25 prosent av de som blir innlagt på sykehus med covid-19-smitte, har behov for intensivbehandling, ofte i en lengre periode.

- Vi vet naturlig nok lite om lungefunksjon, arbeidskapasitet og livskvalitet for pasienter som har hatt covid-19, men vi vet en del om pasienter som har vært lenge på intensivavdeling og fått respiratorbehandling. Risikoen er først om fremst tap av muskelmasse og funksjon, konsentrasjons- og hukommelsesvansker, mulige psykiske utfordringer og redusert livskvalitet, sier Millum.

Covid-19-pasienter som er innlagt på helseinstitusjon, kan avslutte isolering når de er symptomfrie og det foreligger to negative tester med minimum 24 timers mellomrom. Det tilsier at det ikke er behov for ekstra smittevernutstyr for å kunne gjennomføre rehabiliteringen. Rehabiliteringstilbudet vil bestå i kartlegging, undervisning, veiledning, trening og samtaler.