HELSENORGE

Styret anbefaler ny sykehusstruktur i Innlandet

Styret i Sykehuset Innlandet har i et ekstraordinært styremøte anbefalt ny sykehusstruktur.

Anbefalingen innebærer Mjøssykehuset i Moelv med en samling av alle spesialiserte funksjoner innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for hele Sykehuset Innlandet HF, stort akuttsykehus på Lillehammer, akuttsykehus på Tynset og elektivt sykehus med skadepoliklinikk og luftambulansebase på Elverum.

Bilde fra ekstraordinært styremøte 4. mai 2021

Ivar Gladhaug (fra venstre), Iselin Vistekleiven, Aage Willy Jonassen og Gunn Rauken (observatører fra Brukerutvalget), Torleiv Svendsen, administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, styreleder Toril B. Ressem, nestleder Torbjørn Almlid, Daniel Haga, Marianne Nielsen, Øistein Hovde, Torunn Aass Taralrud og Per Hillestad Christensen under det ekstraordinære styremøtet 4. mai. Foto: Sykehuset Innlandet

Et reelt nullalternativ utredes som et referansegrunnlag.

Alternativet innebærer også at dagens virksomhet ved sykehuset i Hamar, sykehuset i Gjøvik og de to psykiatriske sykehusene Sanderud og Reinsvoll avvikles og inngår i det nye Mjøssykehuset.

Anbefalingen ble besluttet på et ekstraordinært styremøte i Sykehuset Innlandet 4. mai.  Sju av ti styremedlemmer stemte for dette forslaget.

– Anbefalingen representerer et viktig steg på veg mot pasientens helsetjeneste i Innlandet, sier Toril B. Ressem, styreleder i Sykehuset Innlandet.

Styret i Helse Sør-Øst RHF behandler saken om framtidig sykehusstruktur i Innlandet i et ekstraordinært styremøte 28. mai. Vedtaket i Helse Sør-Øst RHF oversendes Helse- og omsorgsdepartementet og saken besluttes endelig av helseministeren i et foretaksmøte.

Les hele styresaken og se opptak av styrebehandlingen i Sykehuset Innlandet 4. mai