Helsenorge

Undersøker livsmening og mental mestring i koronatiden

Hva skjer med oss når hverdagsrutiner og arbeidsliv er endret, når sosial kontakt er redusert og kulturaktiviteter avlyst? En ny studie skal finne ut hvordan vi finner mening i livet og hvilket betydning livsmening har for mestring av koronakrisen.

Undersøkelsen «Livsmening og erfaringer med koronakrisen» er en del av en internasjonal studie som flere land i Europa gjennomfører. I Norge er studien driftet av Religionspsykologisk forskningssenter i Sykehuset Innlandet i samarbeid med forskere fra flere universiteter og høyskoler i Norden.

 Mening i livet har vist seg å ha stor betydning for hvordan vi har det og, ikke minst, for hvordan vi takler kriser og påkjenninger. Det er for tiden mange studier som handler om koronakrisen, men det er ingen andre som systematisk undersøker hvordan vi finner mening og hvilken betydning livsmening har for mental og eksistensiell mestring av endringer og ulike påkjenninger, sier Lars J. Danbolt, prosjektleder og professor ved Religionspsykologisk forskningssenter i Sykehuset Innlandet.

I denne studien utforskes livsmening i sammenheng med blant annet arbeidsliv, hverdagsrutiner, sosial kontakt og kulturaktiviteter.

Ny kunnskap om mening og mestring i en omfattende krisesituasjon er viktig for arbeidet med psykisk folkehelse og for hjelp og støtte til enkeltmennesker i utsatte og krevende livs- og arbeidssituasjoner, sier Danbolt.

Informasjon og lenke til nettskjemaet ble for en uke siden sendt til en lang rekke grupper og instanser i samfunnet. Allerede har forskerne fått inn nærmere 1 000 svar.

 Vi gjør en såkalt «snøball-sampling». Det vil si at studien ruller utover i landskapet og får med seg deltakere fra mange forskjellige sammenhenger. Dette er velegnet når den primære hensikten ikke er statistisk representativitet, men å studere et fenomen som til nå er lite utforsket, sier Danbolt.

Spørreskjemaet ligger ute frem til 1. juni og alle besvarelser tas inn i studien.

 Vi satser på å være ute med de første resultatene ganske snart etter av vi har avsluttet datainnsamlingen, og så vil det komme mer etter hvert som vi får undersøkt dataene mer grundig, sier Danbolt.

Undersøkelsen retter seg først og fremst mot voksne, men ungdom kan også delta. Ønsker du å være med i studien?

Klikk her for å delta


Kontaktperson

Lars J. Danbolt
Telefon: 941 46 581

Les mer om studien