Helsenorge

Utlysning av forskningsmidler for 2021

Sykehuset Innlandet utlyser midler til forskning for prosjekter med oppstart i 2021. Søknadsfrist er 15. mai 2020 klokka 15.00.

Hva inngår i utlysningen?

  • Ph.d.-prosjekt med driftsmidler

    Maksimalt tre år i 100 prosent stilling. Kan gjennomføres på deltid, men minimum i 50 prosent stilling over seks år. Det oppfordres om å søke stipend til samarbeidsprosjekter med delfinansiering fra undervisningsinstitusjon eller andre (kombistipendiatstilling).

  • Postdok-prosjekt med driftsmidler

    Søknad til postdok-prosjekt skal som hovedregel legges opp som delt stilling (opp til 50 prosent forskning) kombinert med klinisk arbeid i Sykehuset Innlandet, maks 6 år i 50 prosent stilling. Det er en forventning om at ansatte i postdok-løp er tilknyttet og bidrar til utvikling av forskningsmiljøer og -grupper i Sykehuset Innlandet, herunder utvikling og veiledning av ph.d.-prosjekter, og søknader om ekstern finansiering som en del av dette. En beskrivelse av forskningsgruppeforankring og planer for denne delen av postdok-prosjektet legges ved under 'Annet vedlegg' i søknaden og vil bli evaluert underveis ved en eventuell tildeling. Postdok-kandidater må ha levert doktorgradsavhandlingen innen søknadsfristen. Dersom kandidaten ikke har disputert før søknadsfristen, må dokumentasjon på innlevert avhandling vedlegges søknaden.

  • Annet forskerprosjekt med driftsmidler

    Det kan her søkes om delfinansiering av større prosjekter der det primært inngår eksterne midler. Det kan videre søkes om gjennomføring av forskningsprosjekter etter avlagt ph.d. som har et mindre omfang enn et fullt postdok-prosjekt, og som leder til vitenskapelige publikasjoner, med varighet på inntil ett år i full stilling. Prosjekttiden skal fortrinnsvis tas ut i mindre stillingsbrøk over lengre tid kombinert med klinisk stilling i Sykehuset Innlandet.

Hva inngår ikke?

Søknader om avslutning av ph.d-prosjekt, ekstra driftsmidler i pågående prosjekt, forprosjekt, annet mindre forskningsprosjekt, avslutning eller publisering fra annet forskningsprosjekt inngår ikke i denne utlysningen. Midler til disse formålene for 2021 vil bli lyst ut med søknadsfrist 15.02.2021.

Hvordan søker jeg?

Les nøye og følg 'Informasjon og veiledning - søknad om forskningsmidler Sykehuset Innlandet 2021', som inneholder viktig informasjon om videre søknads- og vurderingsprosess, krav til søker og søknad, samt informasjon om vurderingskriterier. Dette dokumentet og mal for prosjektbeskrivelse er tilgjengelig i det digitale søknadssystemet. Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene vil ikke bli vurdert.

Det oppfordres til deltakelse på søknadsworkshop i Sykehuset Innlandets lokaler i Brumunddal 26. mars 2020.


Føringer for søknad

Prosjektbeskrivelse, CV og publikasjonsliste må være på engelsk (andre vedlegg og feltene i søknad kan være på norsk eller engelsk). Prosjektbeskrivelse må følge oppsatt mal (samme mal som Helse Sør-Øst). Denne er tilgjengelig i det digitale søknadssystemet.

Søknader om Ph.d.- og postdok-prosjekt må også fremmes til Helse Sør-Øst ved deres utlysning i år. Se veiledning i det digitale søknadssystemet for nærmere informasjon.

Digitalt søknadssystem

Det er utviklet et eget elektronisk søknadssystem som må benyttes. Både søker og prosjektleder må registrere seg i systemet og der laste opp CV og publikasjonsliste på Min side. De som har lastet opp CV og publikasjonsliste ved tidligere søknadsrunder, må huske å oppdatere disse. Videre må skjema for digital søknad fylles ut og vedlegg lastes opp.

De som allerede er registrert, bruker samme pålogging som tidligere. Det er en 'Glemt passord'-funksjon på påloggingssiden. Ta kontakt ved problemer med dette. 

Søknadssystemet stenger automatisk for innsending av søknader 15. mai 2020 klokka 15.00.


Spørsmål kan rettes til:

Ingeborg.Hartz@sykehuset-innlandet.no
Forskningsdirektør
Telefon: 977 03 853

Kari.Lillehaug@sykehuset-innlandet.no
Rådgiver
Telefon: 975 31 145