HELSENORGE

Utlysning av forskningsmidler for 2022

Sykehuset Innlandet utlyser midler til forskning for prosjekter med oppstart i 2022. Søknadsfrist er 15. mai 2021 klokka 15.00.

​Hva inngår i utlysningen?

 • Ph.d.-prosjekt med driftsmidler
  Maks. 3 år i 100 prosent stilling. Kan gjennomføres på deltid, men minimum i 50 prosent stilling over 6 år. Det oppfordres om å søke stipend til samarbeidsprosjekter med delfinansiering fra undervisningsinstitusjon eller andre (kombistipendiatstilling).
 • Postdok-prosjekt med driftsmidler
  Søknad til postdok-prosjekt skal som hovedregel legges opp som delt stilling (opp til 50 prosent forskning) kombinert med klinisk arbeid i Sykehuset Innlandet, maks 6 år i 50 prosent stilling. Det er en forventning om at ansatte i postdok-løp er tilknyttet og bidrar til utvikling av forskningsmiljøer og -grupper i Sykehuset Innlandet, herunder utvikling og veiledning av ph.d.-prosjekter, og søknader om ekstern finansiering som en del av dette. En beskrivelse av forskningsgruppeforankring og planer for denne delen av postdok-prosjektet legges ved under Annet vedlegg i eSøknaden og vil bli evaluert underveis ved en evt tildeling. Postdok-kandidater må ha levert doktorgradsavhandlingen innen søknadsfristen. Dersom kandidaten ikke har disputert før søknadsfristen, må dokumentasjon på innlevert avhandling vedlegges søknaden.
 • Annet forskerprosjekt med driftsmidler
  Det kan her søkes om delfinansiering av større prosjekter der det primært inngår eksterne midler. Det kan videre søkes om gjennomføring av forskningsprosjekter etter avlagt ph.d. som har et mindre omfang enn et fullt postdok-prosjekt, og som leder til vitenskapelige publikasjoner, med varighet på inntil 1 år i full stilling. Prosjekttiden skal fortrinnsvis tas ut i mindre stillingsbrøk over lengre tid kombinert med klinisk stilling i Sykehuset Innlandet.

Hva inngår ikke?

Søknader om avslutning av ph.d-prosjekt, Ekstra driftsmidler i pågående prosjekt, forprosjekt, annet mindre forskningsprosjekt, avslutning eller publisering fra annet forskningsprosjekt inngår ikke i denne utlysningen, men vil komme som egne utlysninger med annen søknadsfrist.

Hvordan søker jeg?

Les nøye og følg 'Informasjon og veiledning - søknad om forskningsmidler Sykehuset Innlandet 2022', som inneholder viktig informasjon om videre søknads- og vurderingsprosess, krav til søker og søknad, samt informasjon om vurderingskriterier. Dette dokumentet og mal for prosjektbeskrivelse er tilgjengelige i det elektroniske søknadssystemet. Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene vil ikke bli vurdert.

Det oppfordres til deltakelse på søknadswebinar i uke 11 (mandag 15. mars, onsdag 17. mars og fredag 19. mars klokka 11.00-12.00 alle tre dager).

Oppkobling til virtuelt møterom nummer 999961 (Ingeborg Hartz) i eller utenfor Norsk helsenett gjøres slik:

 1. Fra Norsk helsenett (for eksempel VK-utstyr i sykehuset), tast 999961
 2. Fra Lync/Skype for Business/eksternt VK-utstyr, tast 999961@vm.nhn.no
 3. Fra telefon 77602100, tast kortnummer 999961 og avslutt med #
 4. Fra internett/nettleser (Safari eller Chrome): https://join.nhn.no, tast 999961

Føringer for søknad

Prosjektbeskrivelse, CV og publikasjonsliste må være på engelsk (andre vedlegg og feltene i eSøknad kan være på norsk eller engelsk). Prosjektbeskrivelse må følge oppsatt mal (samme mal som Helse Sør-Øst benytter. Denne er tilgjengelig i det digitale søknadssystemet.

Digitalt søknadssystem

Det er utviklet et eget elektronisk søknadssystem som må benyttes. Både søker og prosjektleder må registrere seg i systemet og der laste opp CV og publikasjonsliste på Min side. De som har lastet opp CV og publikasjonsliste ved tidligere søknadsrunder, må huske å oppdatere disse. Videre må skjema for eSøknad fylles ut og vedlegg lastes opp.

De som allerede er registrert, bruker samme pålogging som tidligere. Det er en glemt passord-funksjon på påloggingssiden. Ta kontakt ved problemer med dette.

Søknadssystemet stenges automatisk for innsending av søknader 15. mai 2021 klokka 15.00.

Gå til det digitale søknadssystemet

Spørsmål kan rettes til:

Ingeborg.Hartz@sykehuset-innlandet.no  
Forskningsdirektør
Telefon: 977 03 853

Kari.Lillehaug@sykehuset-innlandet.no  
Rådgiver
Telefon: 975 31 145