HELSENORGE

Utsetter flytting fra Granheim

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard ber styret i Sykehuset Innlandet om å utsette flyttingen av spesialisert lungerehabilitering fra Granheim til sykehuset på Lillehammer i minimum to år.

​I november 2020 godkjente administrerende direktør mandatet for flyttingen, der det ble lagt til grunn at flyttingen skulle gjennomføres våren 2021.

Divisjon Habilitering/rehabilitering har etablert gjennomføringsprosjektet i tråd med mandatet og har særlig fokus på de faglige omstillingene av pasienttilbudet innenfor spesialisert lungerehabilitering.

– Jeg vil berømme divisjonen og seksjonen på Granheim for deres arbeid med utvikling av pasienttilbudet innenfor spesialisert lungerehabilitering i tråd med nasjonale føringer og mandatet for gjennomføringsprosjektet. De faglige endringene er viktige for behandling og oppfølging av pasientene uavhengig av lokalisering, og arbeidet med dette må videreføres, sier Andersgaard.

Det har imidlertid vært utfordringer for gjennomføring av flytteprosessen som har medført usikkerhet og uforutsigbarhet både for pasienter og fagmiljøene. Administrerende direktør mener at det nå er nødvendig med en klargjøring av videre flytteprosess.

– Dette er viktig både for pasienter og ansatte. Dette er en prosess med mange involverte og mange hensyn å ta, og det er nødvendig å ta konsekvensen av de utfordringene vi nå møter, sier hun.

Det har vært reist spørsmål om det er riktig å gjennomføre flytting av spesialisert lungerehabilitering i en pandemi.

– Vi ser nå at pandemien strekker seg ut i tid lengre enn antatt, samtidig som det knyttes usikkerhet til behovet for behandling og rehabilitering av pasienter etter covid-19-sykdom, sier hun.

Det er kun et fåtall pasienter som hittil har blitt henvist til det nye rehabiliteringstilbudet i Sykehuset Innlandet.

– Årsaken kan være mørketall samt at tilbudt ikke er kjent i primærhelsetjenesten, der de fleste pasientene er behandlet. Det pågår et arbeid for å sikre at tilbudet er godt kjent både i Innlandet og i Helse Sør-Øst for øvrig. Da er det viktig å gi forutsigbarhet for det nye behandlingstilbudet, sier Alice Beathe Andersgaard.

Utviklingen av pandemien og omfanget av lengre tids oppfølging for denne pasientgruppen er per nå usikker, men Sykehuset Innlandet vil gjennomføre en evaluering av behovet for spesialisert lungerehabilitering når pandemien er over.

– Usikkerheten rundt den videre utviklingen av pandemien, innen både akuttbehandling og rehabilitering, gjør det krevende å sikre en god og trygg flytteprosess for både pasienter og ansatte. Ut fra en helhetsvurdering vil jeg anbefale styret at prosessen med å flytte seksjon lungerehabilitering fra Granheim til sykehuset på Lillehammer settes på vent, i påvente av evalueringen, sier Andersgaard.

Videre prosess fastsettes våren 2023.