HELSENORGE

Vesna Bryn disputerer

Seksjonsoverlege ved barne- og ungdomsavdelingen ved sykehuset på Lillehammer, Vesna Bryn, forsvarer sin doktorgradsavhandling mandag 10. mai.

Bilde av Vesna Bryn

Vesna Bryn disputerer 10.mai.

I sitt doktorgradsarbeid har Bryn forsket på immunologiske og nevrotrofiske parametere i blodet hos barn med autismediagnoser og sammenlignet dem med friske kontroller i samme aldersgruppe og fra det samme geografiske området. Undersøkelser av en rekke immunologiske faktorer i blodet hos autister viser at en betennelseslignende og nevrotoksisk tilstand kan ha betydning for behandlingsstrategier i fremtiden.

Studien

Autismespekterforstyrrelser (ASF) utgjør et bredt spekter av heterogene nevroutviklingsforstyrrelser som starter i ung alder, som for eksempel barneautisme, Asperger syndrom, Rett syndrom, gjennomgripende utviklingsforstyrrelse og andre.

– Vi forstår ikke helt bakgrunnen for utvikling av ASF, men tror at en immunologisk dysfunksjon kan påvirke nevronal modning og funksjon. Det overordnede målet med denne forskningen var å øke vår forståelse av hvilken betydning en forstyrrelse i immunsystemet har hos barn med ASF. Vi ønsket å forstå bedre samhandlingen mellom immunsystemets signalstoffer-cytokiner, signalstoffer i hjernen -kynureninbanen (KP) og vekstfaktorer i hjernen BDNF og proBDNF og deres mulige interaksjoner, i ASF og dets diagnostiske undergrupper, sier Vesna Bryn.

65 barn med ASF-diagnose og 30 friske kontroller har vært inkludert i studien.

– Alle barna med ASF ble nøye undersøkt medisinsk og nevrologisk, og det ble tatt nødvendige supplerende undersøkelser som EEG, MR med mer, forteller Bryn.

Friske kontroller uten nevrologiske, psykiske eller immunologiske sykdommer ble inkludert fra barnepoliklinikken ved sykehuset på Lillehammer.

– Det ble tatt blodprøver av alle barna som var inkludert i studien, for serum-/plasmanivåene til 12 forskjellige cytokiner, tryptofan (TRP), tryptofankatabolitter (TRYCATs) og vekstfaktor i hjerne (BDNF). Det var veldig spennende prosess med læring innen immunologi, hjerne funksjon og atferd hos barn, sier Bryn.

Funn

Studien viser at cytokinnivåene ikke er signifikant forskjellige mellom ASF-gruppen generelt og de friske kontrollene.

– Vi fant imidlertid en merkbart høyere interleukin (IL)-8 og lavere IL-10-nivåer i barneautisme undergruppen, sammenlignet med kontroller. Vi fant at KA-nivået var lavere og KYN/KA-forholdet var signifikant høyere hos ASF-barn en friske barn, noe som kan tyde på at nivået av nevrotoksisitet er høyere hos ASF-barn. Til slutt fant vi at plasmanivået av BDNF var høyere hos barn med ASF enn i kontroller, og spesielt høyt hos ASF-barn med utviklingshemming (IQ <70), forteller Bryn.

Videre arbeid

Vesna Bryn ønsker nå å følge opp barna inkludert i studien de neste ti årene, for å følge utviklingen videre. Hun vil også bruke resultatene fra studien aktivt for å forbedre det kliniske arbeidet med barn og ungdom med ASF. – Jeg ønsker også å undersøke immunologiske parametere hos barn med diagnose ASF i tidlig alder, mellom to og fem år.

Disputas Vesna Bryn