HELSENORGE

VG3-elever på utplassering

Medisinsk avdeling ved sykehuset på Gjøvik har nylig hatt to VG3-elever på hospitering i fire uker. Elevene går tredje året på Helse- og oppvekstfag med studiekompetanse ved Lena-Valle videregående skole.

Normalt er praksisplasser og hospitering i sykehus forbeholt studenter innen sykepleie og andre høgskole- og universitetsfag. 

Ansatte på sengeposten, VG3-elever på hospitering og lærer i sykehuskorridor, gruppebilde

Fra venstre fagutviklingssykepleier Marianne Nordahl Pedersen, Marthe Håvi, lærer Kristin Holje, Sandra Berg og avdelingssykepleier Lillian Mistereggenn.

​– Det er første gangen at vi, og kanskje i Sykehuset Innlandet, har hatt elever fra videregående på hospitering, men det bør ikke bli den siste, sier avdelingssykepleier Lillian Mistereggen. ​

Tilbakemeldingen både fra ansatte i avdelingen og elevene selv er udelt positive. 

– Det har vært veldig spennende og lærerikt, og har gjort oss begge enda mer sikre på ønske om å ta utdanning innen sykepleiefaget, sier de to elevene Marthe Håvi og Sandra Berg. 

Læreren deres, Kristin Holje, er svært glad for at sykehuset og avdelingen har sett verdien av å ta imot elever fra videregående. 

– Dette er elever med motivasjon for å ta videre høgskole- eller universitetsutdanning innen ulike helsefag, og muligheten for å få hospitere ved flere ulike typer helseinstitusjoner er viktig for å gjøre riktige valg i videre utdanningsforløp, mener hun. 

Også i avdelingen har hospiteringen blitt godt mottatt. 

– Det har utelukkende vært positive tilbakemeldinger fra ansatte. I forhold til ordinære praksisstudenter i et utdanningsforløp er det langt mindre ressurskrevende å ha hospitanter fra VG3. De er mest observatører, og får den faglige innføringen fortløpende i utførelsen av ordinære arbeidsoppgaver, inntil de er trygge og kan prøve seg litt på egenhånd, sier fagutviklingssykepleier Marianne Nordahl-Pedersen. 

Hun tror ordningen kan være positiv for rekrutteringen. 

– Det kan både bidra til at flere velger å utdanne seg til sykepleier, men kanskje viktigst at de som gjør det har gjort seg erfaringer som gjør dem sikre på valget, sier hun. ​