HELSENORGE

Vil avklare fremtidig struktur i juni 2017

Sykehuset Innlandet fremskynder avklaringen av fremtidig sykehusstruktur. Styret legger opp til innstilling, høring og avklaring i løpet av det kommende året.

Sykehuset Innlandet utreder fire modeller for fremtidig pasientbehandling i Innlandet. Det er tre modeller med ulik grad av samling av spesialiserte funksjoner i Mjøsregionen, samt et referansealternativ med videreføring av dagens struktur. Alle modellene krever betydelige investeringsmidler.

Innstilling – høring – avklaring

En faglig rapport som vurderer disse modellene legges frem i november. Etter fremdriftsplanen som ble behandlet i styret 26. mai, følges dette opp med en samfunnsanalyse ved årsskiftet. På nyåret vil Sykehuset Innlandet invitere til en bred høring, der pasientorganisasjoner, ansatte, kommuner, fylkeskommuner, politiske partier og andre inviteres til å kommentere den faglige innstillingen. Parallelt med høringsperioden, gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse.

Med denne fremdriftsplanen, som er nærmere beskrevet i styresak 037-2016, vil styret behandle saken med alle innkomne høringsuttalelser i juni 2017. Her vil styret for sin del fatte endelig vedtak i en idéfase med avklaring av fremtidig sykehusstruktur. Etter styrets behandling i juni 2017 sendes saken til Helse Sør-Øst for videre behandling.

Bred utredning

Idéfaserapporten som legges frem i november vil i tillegg gi innhold til Sykehuset Innlandets ambisjoner om å desentralisere flere tjenester. De fire modellene utredes også i forhold til fremtidig innhold og struktur på psykisk helsevern og rus, habilitering og rehabilitering og utviklingen innen prehospitale tjenester.

For rapporter, aktuelle styresaker, historikk og fremdriftsplan, se sykehusets temaområde om fremtidig sykehusstruktur.​