HELSENORGE

Vil utrydde hepatitt C i Innlandet

Et lavterskeltilbud etableres nå for å fange opp personer i risikogruppen for hepatitt C i Innlandet. Alle som har injisert rusmidler med sprøyte er i risikogruppen for å få hepatitt C. Derfor oppfordres alle som på et tidspunkt i livet har vært utsatt for smitterisiko til å benytte seg av tilbudet om gratis undersøkelse og behandling. Det er ikke nødvendig å opplyse om hvorfor man ønsker å bli undersøkt.

​I Innlandet har representanter fra rusinstitusjoner, fengsler, allmennpraksis og spesialisthelsetjenesten samarbeidet om utvikling av en effektiv pasientflyt for behandling av hepatitt C. Arbeidet skal bidra til å forebygge smitte, diagnostisere og behandle alle med kronisk hepatitt C i fylket.

Helsedirektoratets mål er at ingen i Norge skal dø eller bli alvorlig syke av hepatitt C-virus i framtida. Helsedirektoratet har utarbeidet nasjonale faglige råd, som skal hjelpe kommunene og helseforetakene i arbeidet. Målet er å eliminere sykdommen som folkehelseproblem.

Gratis sjekk og behandling

Alle som ønsker det får tilbud om gratis undersøkelse i form av blodprøve, etterfulgt av gratis behandling dersom de får påvist hepatitt C. Behandlingen består av en tablettkur som varer i åtte til tolv uker.

Bilde av spesialist i infeksjonsmedisin Kari Furseth Klinge

Enkel behandling: – Ny hepatitt C-behandling er effektiv, trygg, har svært få bivirkninger og er gratis, sier overlege og spesialist i infeksjonsmedisin i Sykehuset Innlandet, Kari Furseth Klinge. Foto: Sykehuset Innlandet

– Å ha hepatitt C er potensielt farlig, og kan føre til skrumplever og leverkreft. Ny behandling er effektiv, trygg, har svært få bivirkninger og er gratis, sier overlege og spesialist i infeksjonsmedisin i Sykehuset Innlandet, Kari Furseth Klinge.

Klinge oppfordrer alle som har vært i risiko for å bli smittet med hepatitt C-infeksjon om å sjekke seg. Hun får støtte av Ivar Skeie, spesialist i rus- og avhengighetsmedisin og forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) ved Sykehuset Innlandet.

– Dersom man kjenner noen som kan ha hepatitt C, så bør man fortelle dem om muligheten for sjekk og behandling. Det er viktig å understreke at man kan ha blitt smittet for flere tiår siden. Det tar lang tid før hepatitt C utvikler seg til alvorlig sykdom, sier Skeie.

Bilde av Ivar Skeie, spesialsit i rus- og avhengighetsmedisin og forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) ved Sykehuset Innlandet

Ivar Skeie, spesialist i rus- og avhengighetsmedisin og forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) ved Sykehuset Innlandet, oppfordrer alle som har vært i risiko for å bli smittet med hepatitt C-infeksjon om å sjekke seg. Foto: Sykehuset Innlandet

Det er ikke nødvendig å oppgi noen grunn for hvorfor man vil teste seg. En eventuell risikobakgrunn kan man holde for seg selv dersom man ønsker det. Terskelen for å la seg undersøke skal være så lav som mulig.

Personer i rusmiljø utsatt

Personer som har inntatt rusmidler med sprøyter eller sniffeutstyr, og som har delt slikt utstyr med andre, har særlig høy risiko for å ha blitt smittet. Også personer som har tatt stoff med sprøyte eller sniffeutstyr for mange år tilbake, og som i dag ikke definerer seg som rusmiddelbrukere, er i risikogruppen. Det samme gjelder de som inntar eller tidligere har inntatt rusmidler i fengsel og personer fra land med høy forekomst av hepatitt C.

Bilde av brukerrepresentant Finn-André Nilsson

Økt livskvalitet: Finn-André Nilsson, medlem i Sykehuset Innlandets brukerutvalg, har selv erfart at en enkel tablettkur kan ha stor betydning for livskvaliteten. Foto: Sykehuset Innlandet

Finn-André Nilsson er medlem i Sykehuset Innlandets brukerutvalg, der han representerer brukerorganisasjonen RIO Innlandet.

– Gratis test og behandling betyr mye for de som har vært utsatt for smitterisiko og har hepatitt C. Jeg tror mange lever med symptomer og redusert allmenntilstand over så lang tid at man blir vant til det, og ikke nødvendigvis tenker at tilstanden kan skyldes hepatitt C-smitte. Jeg har selv erfart hvor mye en enkel tablettkur kan bety for livskvaliteten, sier Nilsson.

Det er usikkert hvor mange som lever med kronisk hepatitt C i Norge i dag, men Helsedirektoratet anslår at rundt 10-12 000 mennesker har kronisk hepatitt C. I 2015 ble det anslått at mellom 300 og 400 smittes årlig. Mange av disse er ikke klar over at de er smittet, da man kan ha viruset i kroppen i flere år før de utvikler symptomer på leversykdom. Dermed kan de smitte andre ved deling av sprøyte- og sniffeutstyr.

Hvor henvender man seg?

For de fleste vil det være naturlig å henvende seg til fastlegen for å ta blodprøven. For personer som er i rusbehandling, kan det være naturlig at prøven tas der behandlingen gjennomføres. For innsatte tas prøven i fengselet.

Dersom prøven viser at man har kronisk hepatitt C, blir man henvist videre til behandling i sykehus. For å senke terskelen for behandling, åpnes det for at enkelte grupper kan behandles utenfor spesialisthelsetjenesten. Behandlingen er gratis.