Vurderer flere alternativer

Det vil bli gjennomført en grundig gjennomgang av arealbruken ved sykehuset på Lillehammer, før det besluttes hvor lungerehabiliteringstilbudet på Granheim skal lokaliseres.

– Det er mange behov som skal ivaretas ved flytting av et slikt behandlingstilbud, og vi ønsker å være sikre på at vi velger den beste løsningen for både pasienter og ansatte, sier administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Alice Beathe Andersgaard.

I utgangspunktet var 12. etasje i sykehusbygningen utpekt som mulig beliggenhet, og foreløpig er det kun dette alternativet som er utredet.

– Vi har fått mange innspill underveis i prosessen. Vi ønsker så langt det er mulig å imøtekomme de ønsker og behov som er beskrevet for best mulig drift av behandlingstilbudet, sier Andersgaard.

Hun understreker at utredningen ikke vil påvirke planen om å flytte tilbudet på Granheim til Lillehammer.

– Dette handler kun om å finne den mest hensiktsmessige plasseringen på Lillehammer, og påvirker ikke avgjørelsen om flytting. Det er ledig arealkapasitet ved sykehuset, og det er viktig at vi gjør en fullstendig gjennomgang av flere avdelinger samtidig, for å utnytte arealene på best mulig måte for alle, sier hun.

Målet er at utredningen ikke skal forsinke flytteprosessen vesentlig, men sikre at valget gir den beste løsningen både faglig og økonomisk.

– Alle arealene i sykehuset er tilpasset formålene de brukes til, med den logistikken som kreves. Når et nytt tilbud skal flytte inn, vil det kreve nye tilpasninger. Det vil medføre at noe av dagens virksomhet også må flyttes på, og det er viktig at vi ser på helheten. Det er mange hensyn som skal ivaretas, og vi ønsker å sikre at vi velger de mest kostnadseffektive løsningene og samtidig ivaretar de enkelte avdelinger på best mulig måte, sier Andersgaard.

Det er et mål at en endelig beslutning om plassering skal foreligge i løpet av høsten.