Aktuelt

Nyheter

 • 10.09.2019
  Vurderer flere alternativer

  Det vil bli gjennomført en grundig gjennomgang av arealbruken ved sykehuset på Lillehammer, før det besluttes hvor lungerehabiliteringstilbudet på Granheim skal lokaliseres.

 • 06.09.2019
  Nytt fylkesting til Perspektivkonferansen

  Sykehuset Innlandet inviterer hele det nye fylkestinget i Innlandet til sin perspektivkonferanse 14. februar 2020.

 • 30.08.2019
  Likere oppfølging ved armdysmeli

  I sommer ferdigstilte avdelingsoverlege Kristin Østlie, som leder av en tverrfaglig arbeidsgruppe, en ny nasjonal retningslinje for rehabilitering av medfødt mangel på overekstremitet i Norge.

 • 15.08.2019
  Gia Deyab disputerer

  Bioingeniør Gia Deyab ved avdeling for medisinsk biokjemi i Sykehuset Innlandet forsvarer 16. august sin doktorgradsavhandling.

 • 11.07.2019
  25 900 møtte ikke til avtalt time på sykehuset

  I fjor var det 25 900 pasienter som lot være å møte opp til time i Sykehuset Innlandet uten å gi beskjed. — Dette får store følger. Ikke minst for andre pasienter som venter på å få time, sier Trine E. Finnes, konstituert direktør medisin o...

 • 02.07.2019
  Utvikling av tilbudet om spesialisert lungerehabilitering

  Arbeidsgruppa som har vurdert utvikling av tilbudet om spesialisert lungerehabilitering og samlokalisering med sykehuset på Lillehammer, har nå sluttført arbeidet.

 • 01.07.2019
  Om framtidig pasienttilbud i Valdres

  Arbeidsgruppa som har vurdert det framtidige pasienttilbudet i psykisk helsevern og rus til befolkningen i Valdres, har nå sluttført sitt arbeid og overlevert sin anbefaling til administrerende direktør i Sykehuset Innlandet.

 • 19.06.2019
  Ny IA-avtale for Sykehuset Innlandet

  Sykehuset Innlandet og NAV Arbeidslivssenter Innlandet har undertegnet ny IA-avtale på vegne av helseforetakets om lag 9.000 ansatte.

 • 12.06.2019
  Tilgang til egen journal

  Pasienter ved Sykehuset Innlandet og sykehusene i Vestre Viken, samt ved Revmatismesykehuset på Lillehammer får nå mulighet til å lese deler av pasientjournalen sin på helsenorge.no.

 • 04.06.2019
  Høie åpnet helsearkiv og møtte sykehusansatte

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie møtte i dag pasienter og ansatte ved Sykehuset Innlandet Tynset før åpningen av Norsk helsearkiv.

 • 03.06.2019
  Alka Rani Goyal disputerer

  Alka Rani Goyal forsvarer 6. juni sin doktorgrad på angst hos eldre sykehjemsbeboere med demens. Goyal har vært stipendiat ved Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom i Sykehuset Innlandet og er nå ansatt ved OsloMet.

 • 29.05.2019
  Øvelse på Raufoss 4. juni

  Nesten 200 personer er med når det arrangeres kriseøvelse i Raufoss Næringspark på Raufoss tirsdag 4. juni. Alle «blålysetatene» er med, og Vestre Toten kommune vil øve sin kriseledelse.

 • 24.05.2019
  Aktivitet gjennom sommeren

  I forbindelse med ferieavvikling vil noen avdelinger og enheter i Sykehuset Innlandet tilpasse aktiviteten gjennom sommeren. Pasienter og pårørende kan forholde seg som normalt. Vi informerer ved tilpasninger det er viktig å kjenne til.

 • 24.05.2019
  Klart for utredning av virksomhetsinnhold

  Helse Sør-Øst RHF har vedtatt et prosjektmandat for arbeidet med å konkretisere virksomhetsinnholdet i den framtidige sykehusstrukturen i Innlandet.

 • 22.05.2019
  Ny behandlingsmodell gir mindre uro

  Forskere ved Sykehuset Innlandet har utviklet en modell for å utrede, tolke og sette inn tiltak for personer med demens som har atferdsmessige eller psykologiske symptomer. Modellen kan erstatte bruk av medikamenter for å bedre disse symptomene.

 • 21.05.2019
  Middag når pasientene ønsker det

  Sykehuset Innlandet introduserer et helt nytt matkonsept som lar pasientene velge hva de vil ha til middag og når de vil spise.

 • 13.05.2019
  Bjørn Lichtwarck disputerer

  Lege ved Alderspsykiatrisk avdeling og Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom (AFS) vedi Sykehuset Innlandet, Bjørn Lichtwarck, forsvarer 13. mai sin doktorgradsavhandling.

 • 24.04.2019
  Eirik Aunan disputerer

  Overlege ved kirurgisk avdeling på Lillehammer, Eirik Aunan, forsvarer 26. april sin doktorgradsavhandling på knekirirugi.

 • 26.03.2019
  Irene Røen disputerer

  Irene Røen forsvarer torsdag 28. mars sin doktorgrad om personsentrert omsorg og livskvalitet i sykehjem.

 • 19.03.2019
  Utlysning av forskningsmidler for 2020

  Sykehuset Innlandet utlyser midler til forskning for prosjekter med oppstart i 2020. Søknadsfrist er 15. mai 2019 klokka 15.00.

 • 07.03.2019
  Bedret overlevelse ved sykehusene i Innlandet

  Nye tall for overlevelse etter sykehusinnleggelse viser at Sykehuset Innlandet har fremgang på flere områder. Men Sykehuset Innlandet ligger fortsatt lavt sammenlignet med andre sykehus i Norge.

 • 04.03.2019
  Slutter som divisjonsdirektør

  Hege Lundring har sagt opp stillingen som direktør for divisjon Gjøvik-Lillehammer i Sykehuset Innlandet.

 • 18.02.2019
  Klart for de neste pakkeforløpene innen psykisk helse og rus

  Tre pakkeforløp for psykisk helse og rus er allerede tatt i bruk. Fra 15. februar starter pakkeforløp for psykose, spiseforstyrrelser og tvangslidelser.

 • 02.02.2019
  Kongsvinger er nå en del av Ahus

  Med en symbolsk nøkkeloverrekkelse ble det fredag 1. februar markert at ansvaret for pasientbehandlingen innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling for befolkningen i Kongsvingerregionen nå er overført fra Sykehuset Innlandet til Ak...

 • 31.01.2019
  Vedtak om Mjøssykehus ved Mjøsbrua

  Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok 31. januar et målbilde for videreutviklingen av Sykehuset Innlandet.

 • 28.01.2019
  Ingrid Nyborg disputerer

  Spesialergoterapeut ved sykehuset på Gjøvik, Ingrid Nyborg, disputerer 1. februar for sin doktorgrad om brukermedvirkning blant eldre sykehuspasienter og deres pårørende.

 • 25.01.2019
  Utlysning av midler til klinisk behandlingsforskning

  Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK) utlyser 125 millioner kroner til nasjonale multisenterstudier med søknadsfrist 30. april 2019.

 • 18.01.2019
  Fortsatt godt faglig tilbud innen BUP døgn

  Sykehuset Innlandet gjennomfører for tiden omstillinger i alle deler av virksomheten for å tilpasse seg det nye opptaksområdet når sykehustjenestene for befolkningen i Kongsvinger-området overføres til Ahus 1. februar.

 • 08.01.2019
  Bent Høie til Sykehuset Innlandets perspektivkonferanse

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie kommer til Sykehuset Innlandets perspektivkonferanse 1. februar. Den årlige konferansen for politikere i Innlandet setter fokus på medisinske og teknologiske utviklingstrekk og muligheter det kan gi i fra...

 • 04.01.2019
  To prosjekter får penger til tjenesteinnovasjon

   To prosjekter i Sykehuset Innlandet nådde opp i Helse Sør-Øst sin utlysning om midler til tjenesteinnovasjon.

 • 19.12.2018
  Blant de beste på rask operasjon for hoftebrudd

  I fjor høst ble det startet en arbeidsprosess for standardisering av pasientforløp for hoftebruddpasienter i Sykehuset Innlandet. Nå viser arbeidet resultater.

 • 14.12.2018
  Kan genene avsløre Alzheimer sykdom?

  Kan en enkel blodprøve påvise Alzheimer sykdom tidlig i sykdomsforløpet? Det skal forskere i Sykehuset Innlandet forsøke å finne ut av.

 • 12.12.2018
  Krevende, men håndterbar økonomisk situasjon

  Sykehuset Innlandet har en krevende driftsmessig og økonomisk situasjon og dette har også preget årets budsjettprosess. Det har likevel vært arbeidet godt med utfordringen i alle divisjoner og avdelinger, og budsjettet legges nå fram for styret. 

 • 12.12.2018
  På godfot med fottøyet

  I Sykehuset Innlandet vandres det uendelig mange skritt, døgnet rundt, hele året. Det stilles strenge krav til hygiene og arbeidsantrekk, men hva med skotøyet?

 • 11.12.2018
  Randi Brendbekken disputerer

  Seksjonsoverlege ved avdeling for Fysikalsk medisin og Rehabilitering på Ottestad, Randi Brendbekken, disputerer 11. desember for sin doktorgrad.

 • 29.11.2018
  Benedicte Thorsen-Dahl blir ny direktør for psykisk helsevern

  Benedicte Thorsen-Dahl er ansatt som ny direktør for divisjon psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet. Hun tiltrer 1. januar.

 • 23.11.2018
  15 millioner til forskning på FACT

  Forskningsrådet har tildelt 15 millioner kroner for å undersøke hvordan FACT-team kan tilpasses og implementeres i Norge. Prosjektet ledes av Anne Landheim, forskningsleder ved NKROP.

 • 20.11.2018
  Hanna Lovise Sargénius disputerer

  Stipendiat Hanna Lovise Sargénius ved Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom på Sanderud forsvarer 23. november sin doktorgradsavhandling om mental kapasitet hos pasienter med sykelig overvekt.

 • 13.11.2018
  På topp i behandling av barnediabetes

  I en stor undersøkelse om behandling av barn med diabetes og barnets pårørende kommer Sykehuset Innlandet svært godt ut.

 • 05.11.2018
  Åpner spesialistsenter på Hadeland

  Sykehuset Innlandet etablerer flere polikliniske tjenester og røntgentilbud til befolkningen på Hadeland. Etableringen av et lokalt spesialistsenter gjør at flere pasienter kan få undersøkelser og behandling lokalt, framfor å måtte reise til sykehus.

 • 19.10.2018
  Vedtok nye omstillingstiltak

  Styret i Sykehuset vedtok 19. oktober ytterligere tiltak for å tilpasse driften til foretakets økonomiske rammer. Ved utgangen av september er resultatet 133,7 millioner kroner etter budsjett.

 • 16.10.2018
  Martin Aasbrenn disputerer

  Lege ved sykehuset på Gjøvik, Martin Aasbrenn, disputerer 19. oktober for sin doktorgrad om irritabel tarm-syndrom blant pasienter med sykelig overvekt.

 • 15.10.2018
  Mer samordning og bedret ressursutnyttelse

  Sykehuset Innlandet foreslår flere endringer for å tilpasse driften til den faglige og økonomiske utviklingen i foretaket. Pasienttilbudet skal fortsatt være godt.

 • 11.10.2018
  Nasjonal helseøvelse

  I oktober og november 2018 er Norge vertsnasjon for NATO-øvelsen Trident Juncture. Øvelsen vil i hovedsak pågå i Oppland, Hedmark, Trøndelag og Møre og Romsdal.

 • 25.09.2018
  Første nordmann med ny eksamen i endokrinologi

  Overlege Saleh Hessen ved medisinsk avdeling på Hamar kan som eneste nordmann skilte med europeisk eksamen i endokrinologi.

 • 21.09.2018
  Krever tiltak for å øke antall donorer

  Tall fra Oslo universitetssykehus viser at det så langt i år er gjennomført langt færre organdonasjoner enn på samme tid i fjor. Nå ønsker helseminister Bent Høie økt oppmerksomhet om organdonasjon både i befolkningen og blant helsepersonel...

 • 29.08.2018
  Tiltak for å bedre økonomien

  Styret i Sykehuset Innlandet vedtok onsdag en plan for å oppnå økonomisk balanse og bærekraft. Ved utgangen av juli lå helseforetaket 100 millioner kroner etter budsjett og med et underskudd på nærmere 50 millioner kroner.

 • 28.06.2018
  Fortsetter utviklingen av framtidig sykehusstruktur

  Helse Sør-Øst RHF har etablert en arbeidsgruppe som skal bringe Sykehuset Innlandet HFs idéfaserapport frem til styrebehandling i Helse Sør-Øst RHF. Styrebehandling skal etter planen skje innen utgangen av 2018.

 • 25.06.2018
  Vil samle og desentralisere

  Sykehuset Innlandet vil utvikle flere tjenester nærmere der folk bor. I sin vurdering av desentralisert utvikling, forutsetter styret at det også bygges opp større fagmiljøer i sykehusene.

 • 22.06.2018
  Aktivitet gjennom sommeren

  I forbindelse med ferieavvikling vil noen avdelinger og enheter ved Sykehuset Innlandet tilpasse aktiviteten gjennom sommeren. Pasienter og pårørende kan forholde seg som normalt. Vi informerer deg når det er tilpasninger du må kjenne til.

Arrangementer

 • Torsdag 05.09.
  Helsepedagogikk

  Modulbasert opplæringstilbud som tar opp ulike temaer knyttet til pasient- og pårørendeopplæring. Brukerrepresentanter fra brukerorganisasjoner er også velkommen.

 • Tirsdag 17.09.
  VR-inspirasjon

  VR-teknologi vil endre måten vi lærer på. Bli med på inspirasjonsdagen!

 • Onsdag 18.09.
  Fatigue, mestringskurs

  Kurs for deg som har eller har hatt kreftsykdom og dine pårørende.

 • Torsdag 19.09.
  GAS

  GAS er en metode for å sette individuelle, målbare mål knyttet til for eksempel motorisk funksjon, kommunikasjon, kognitiv funksjon, selvhjelpsferdigheter og sosial deltakelse.

 • Tirsdag 24.09.
  Fatigue, mestringskurs

  Kurs for deg som har eller har hatt kreftsykdom og dine pårørende.

 • Tirsdag 24.09.
  ABC-traumekurs

  Kurset er en innføring i grunnleggende traumeforståelse innen psykisk helsevern og er en grunnutdanning som gir deg mulighet til å melde deg på videre fordypningskurs i regi av RVTV øst.

 • Onsdag 25.09.
  Fagdag smittevern

  Sammen med Fylkesmannen i Innlandet inviterer Sykehuset Innlandet til fagdag om smittevern.

 • Fredag 27.09.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Onsdag 16.10.
  Møte i Brukerutvalget

  Møte i Brukerutvalget 16. oktober fra klokka 09.30 til 15.30.

 • Mandag 21.10.
  Nordisk fagkonferanse i religionspsykologi

  Følelser og meningsdannelse – kliniske og litterære perspektiver er tema på den tolvte Nordiske konferansen i religionspsykologi.

 • Onsdag 23.10.
  PANNS

  Kurset gir en innføring i administrasjon, skåring og tolkning av PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale), med hovedvekt på SCI-PANSS, den strukturerte versjonen av intervjuet.

 • Mandag 28.10.
  Legemiddelassistert rehabilitering

  Grunnleggende innføring i LAR-behandling for ansatte i spesialisthelsetjenesten, fastleger og kommunene.

 • Fredag 01.11.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Mandag 11.11.
  KRISE-konferansen 2019

  Fylkesmannen Innlandet og DPS Gjøvik inviterer til den 8. nasjonale krisekonferansen Vi vektlegger brukermedvirkning – samarbeid med pårørende – samhandling

 • Onsdag 13.11.
  Møte i Brukerutvalget

  Møte i Brukerutvalget 13. november fra klokka 09.30 til 15.30.

 • Torsdag 21.11.
  Hafjellseminaret 2019

  Tema for Hafjellseminaret 2019 er registrering, kartlegging og analyse som om grunnlag for god opplæring og virkningsfulle tiltak.

 • Torsdag 21.11.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Tirsdag 26.11.
  PRISM-5

  PRISM-5 (DSM-5) er et semistrukturert diagnostisk intervju utviklet spesielt for å skille symptomer som skyldes rus og abstinens fra symptomer som er knyttet til psykisk lidelse.

 • Onsdag 04.12.
  Møte i Brukerutvalget

  Møte i Brukerutvalget 4. desember fra klokka 09.30 til 15.30.

 • Torsdag 05.12.
  Plutselig 18

  Tilbud til foreldre/påørende som har undom med nedsatt funksjonsevne.

 • Torsdag 19.12.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Onsdag 08.01.
  ROP-dagen 2020

  Hva er behandling?

 • Onsdag 29.01.
  TID 2020

  Alderspsykiatrisk forskningssenter inviterer sykepleiere/helsepersonell med høyskoleutdanning som arbeider i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten til kurs - Kursholder i TID med kompetanse til å tilby opplæring.

 • Fredag 14.02.
  Perspektivkonferansen

  Sykehuset Innlandets perspektivkonferanse er en møteplass for medisinfaglige og politiske perspektiver. Konferansen gir innblikk i framtidens pasientbehandling gjennom presentasjoner og demonstrasjoner ved fagfolk i og utenfor Sykehuset Innlandet.

 • Onsdag 22.04.
  Tøff start

  Et tilbud til familier med små barn som har opplevd en tøff start på livet. Foreldrekurset går over to dager.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.