Aktuelt

Nyheter

 • 24.05.2019
  Aktivitet gjennom sommeren

  I forbindelse med ferieavvikling vil noen avdelinger og enheter i Sykehuset Innlandet tilpasse aktiviteten gjennom sommeren. Pasienter og pårørende kan forholde seg som normalt. Vi informerer ved tilpasninger det er viktig å kjenne til.

 • 24.05.2019
  Klart for utredning av virksomhetsinnhold

  Helse Sør-Øst RHF har vedtatt et prosjektmandat for arbeidet med å konkretisere virksomhetsinnholdet i den framtidige sykehusstrukturen i Innlandet.

 • 22.05.2019
  Ny behandlingsmodell gir mindre uro

  Forskere ved Sykehuset Innlandet har utviklet en modell for å utrede, tolke og sette inn tiltak for personer med demens som har atferdsmessige eller psykologiske symptomer. Modellen kan erstatte bruk av medikamenter for å bedre disse symptomene.

 • 21.05.2019
  Middag når pasientene ønsker det

  Sykehuset Innlandet introduserer et helt nytt matkonsept som lar pasientene velge hva de vil ha til middag og når de vil spise.

 • 13.05.2019
  Bjørn Lichtwarck disputerer

  Lege ved Alderspsykiatrisk avdeling og Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom (AFS) vedi Sykehuset Innlandet, Bjørn Lichtwarck, forsvarer 13. mai sin doktorgradsavhandling.

 • 24.04.2019
  Eirik Aunan disputerer

  Overlege ved kirurgisk avdeling på Lillehammer, Eirik Aunan, forsvarer 26. april sin doktorgradsavhandling på knekirirugi.

 • 26.03.2019
  Irene Røen disputerer

  Irene Røen forsvarer torsdag 28. mars sin doktorgrad om personsentrert omsorg og livskvalitet i sykehjem.

 • 19.03.2019
  Utlysning av forskningsmidler for 2020

  Sykehuset Innlandet utlyser midler til forskning for prosjekter med oppstart i 2020. Søknadsfrist er 15. mai 2019 klokka 15.00.

 • 07.03.2019
  Bedret overlevelse ved sykehusene i Innlandet

  Nye tall for overlevelse etter sykehusinnleggelse viser at Sykehuset Innlandet har fremgang på flere områder. Men Sykehuset Innlandet ligger fortsatt lavt sammenlignet med andre sykehus i Norge.

 • 04.03.2019
  Slutter som divisjonsdirektør

  Hege Lundring har sagt opp stillingen som direktør for divisjon Gjøvik-Lillehammer i Sykehuset Innlandet.

 • 18.02.2019
  Klart for de neste pakkeforløpene innen psykisk helse og rus

  Tre pakkeforløp for psykisk helse og rus er allerede tatt i bruk. Fra 15. februar starter pakkeforløp for psykose, spiseforstyrrelser og tvangslidelser.

 • 02.02.2019
  Kongsvinger er nå en del av Ahus

  Med en symbolsk nøkkeloverrekkelse ble det fredag 1. februar markert at ansvaret for pasientbehandlingen innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling for befolkningen i Kongsvingerregionen nå er overført fra Sykehuset Innlandet til Ak...

 • 31.01.2019
  Vedtak om Mjøssykehus ved Mjøsbrua

  Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok 31. januar et målbilde for videreutviklingen av Sykehuset Innlandet.

 • 28.01.2019
  Ingrid Nyborg disputerer

  Spesialergoterapeut ved sykehuset på Gjøvik, Ingrid Nyborg, disputerer 1. februar for sin doktorgrad om brukermedvirkning blant eldre sykehuspasienter og deres pårørende.

 • 25.01.2019
  Utlysning av midler til klinisk behandlingsforskning

  Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK) utlyser 125 millioner kroner til nasjonale multisenterstudier med søknadsfrist 30. april 2019.

 • 18.01.2019
  Fortsatt godt faglig tilbud innen BUP døgn

  Sykehuset Innlandet gjennomfører for tiden omstillinger i alle deler av virksomheten for å tilpasse seg det nye opptaksområdet når sykehustjenestene for befolkningen i Kongsvinger-området overføres til Ahus 1. februar.

 • 08.01.2019
  Bent Høie til Sykehuset Innlandets perspektivkonferanse

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie kommer til Sykehuset Innlandets perspektivkonferanse 1. februar. Den årlige konferansen for politikere i Innlandet setter fokus på medisinske og teknologiske utviklingstrekk og muligheter det kan gi i fra...

 • 04.01.2019
  To prosjekter får penger til tjenesteinnovasjon

   To prosjekter i Sykehuset Innlandet nådde opp i Helse Sør-Øst sin utlysning om midler til tjenesteinnovasjon.

 • 19.12.2018
  Blant de beste på rask operasjon for hoftebrudd

  I fjor høst ble det startet en arbeidsprosess for standardisering av pasientforløp for hoftebruddpasienter i Sykehuset Innlandet. Nå viser arbeidet resultater.

 • 14.12.2018
  Kan genene avsløre Alzheimer sykdom?

  Kan en enkel blodprøve påvise Alzheimer sykdom tidlig i sykdomsforløpet? Det skal forskere i Sykehuset Innlandet forsøke å finne ut av.

 • 12.12.2018
  Krevende, men håndterbar økonomisk situasjon

  Sykehuset Innlandet har en krevende driftsmessig og økonomisk situasjon og dette har også preget årets budsjettprosess. Det har likevel vært arbeidet godt med utfordringen i alle divisjoner og avdelinger, og budsjettet legges nå fram for styret. 

 • 12.12.2018
  På godfot med fottøyet

  I Sykehuset Innlandet vandres det uendelig mange skritt, døgnet rundt, hele året. Det stilles strenge krav til hygiene og arbeidsantrekk, men hva med skotøyet?

 • 11.12.2018
  Randi Brendbekken disputerer

  Seksjonsoverlege ved avdeling for Fysikalsk medisin og Rehabilitering på Ottestad, Randi Brendbekken, disputerer 11. desember for sin doktorgrad.

 • 29.11.2018
  Benedicte Thorsen-Dahl blir ny direktør for psykisk helsevern

  Benedicte Thorsen-Dahl er ansatt som ny direktør for divisjon psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet. Hun tiltrer 1. januar.

 • 23.11.2018
  15 millioner til forskning på FACT

  Forskningsrådet har tildelt 15 millioner kroner for å undersøke hvordan FACT-team kan tilpasses og implementeres i Norge. Prosjektet ledes av Anne Landheim, forskningsleder ved NKROP.

 • 20.11.2018
  Hanna Lovise Sargénius disputerer

  Stipendiat Hanna Lovise Sargénius ved Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom på Sanderud forsvarer 23. november sin doktorgradsavhandling om mental kapasitet hos pasienter med sykelig overvekt.

 • 13.11.2018
  På topp i behandling av barnediabetes

  I en stor undersøkelse om behandling av barn med diabetes og barnets pårørende kommer Sykehuset Innlandet svært godt ut.

 • 05.11.2018
  Åpner spesialistsenter på Hadeland

  Sykehuset Innlandet etablerer flere polikliniske tjenester og røntgentilbud til befolkningen på Hadeland. Etableringen av et lokalt spesialistsenter gjør at flere pasienter kan få undersøkelser og behandling lokalt, framfor å måtte reise til sykehus.

 • 19.10.2018
  Vedtok nye omstillingstiltak

  Styret i Sykehuset vedtok 19. oktober ytterligere tiltak for å tilpasse driften til foretakets økonomiske rammer. Ved utgangen av september er resultatet 133,7 millioner kroner etter budsjett.

 • 16.10.2018
  Martin Aasbrenn disputerer

  Lege ved sykehuset på Gjøvik, Martin Aasbrenn, disputerer 19. oktober for sin doktorgrad om irritabel tarm-syndrom blant pasienter med sykelig overvekt.

 • 15.10.2018
  Mer samordning og bedret ressursutnyttelse

  Sykehuset Innlandet foreslår flere endringer for å tilpasse driften til den faglige og økonomiske utviklingen i foretaket. Pasienttilbudet skal fortsatt være godt.

 • 11.10.2018
  Nasjonal helseøvelse

  I oktober og november 2018 er Norge vertsnasjon for NATO-øvelsen Trident Juncture. Øvelsen vil i hovedsak pågå i Oppland, Hedmark, Trøndelag og Møre og Romsdal.

 • 25.09.2018
  Første nordmann med ny eksamen i endokrinologi

  Overlege Saleh Hessen ved medisinsk avdeling på Hamar kan som eneste nordmann skilte med europeisk eksamen i endokrinologi.

 • 21.09.2018
  Krever tiltak for å øke antall donorer

  Tall fra Oslo universitetssykehus viser at det så langt i år er gjennomført langt færre organdonasjoner enn på samme tid i fjor. Nå ønsker helseminister Bent Høie økt oppmerksomhet om organdonasjon både i befolkningen og blant helsepersonel...

 • 29.08.2018
  Tiltak for å bedre økonomien

  Styret i Sykehuset Innlandet vedtok onsdag en plan for å oppnå økonomisk balanse og bærekraft. Ved utgangen av juli lå helseforetaket 100 millioner kroner etter budsjett og med et underskudd på nærmere 50 millioner kroner.

 • 28.06.2018
  Fortsetter utviklingen av framtidig sykehusstruktur

  Helse Sør-Øst RHF har etablert en arbeidsgruppe som skal bringe Sykehuset Innlandet HFs idéfaserapport frem til styrebehandling i Helse Sør-Øst RHF. Styrebehandling skal etter planen skje innen utgangen av 2018.

 • 25.06.2018
  Vil samle og desentralisere

  Sykehuset Innlandet vil utvikle flere tjenester nærmere der folk bor. I sin vurdering av desentralisert utvikling, forutsetter styret at det også bygges opp større fagmiljøer i sykehusene.

 • 22.06.2018
  Aktivitet gjennom sommeren

  I forbindelse med ferieavvikling vil noen avdelinger og enheter ved Sykehuset Innlandet tilpasse aktiviteten gjennom sommeren. Pasienter og pårørende kan forholde seg som normalt. Vi informerer deg når det er tilpasninger du må kjenne til.

 • 20.06.2018
  Fordelt prosjektmidler for å bedre samhandlingen

  I år fikk Sykehuset Innlandet 1 108 000 kroner fra Helse Sør-Øst til fordeling på prosjekter som kan bedre samarbeidet mellom sykehus og kommune. Midlene ble gitt til få, store prosjekter.

 • 01.06.2018
  Må tilpasse Sykehuset Innlandet til nytt opptaksområde

  Fra 1. februar 2019 får Sykehuset Innlandet endret opptaksområde og ansvar for færre pasienter. Det igangsettes nå et arbeid for å tilpasse kapasiteten til det nye opptaksområdet.

 • 18.04.2018
  Avlyser videre innføring av radiologiløsning

  Helse Sør-Øst RHF har avlyst videre innføring av felles radiologiløsning for regionen. Bakgrunnen er de utfordringene som har oppstått ved innføring av systemet i Sykehuset Innlandet.

 • 17.04.2018
  Anne Vifladt disputerer

  Sykepleier og universitetslektor Anne Vifladt disputerer ved NTNU for sitt doktorgradsarbeid om hva som påvirker helsepersonells oppfatning av pasientsikkerhetskulturen.

 • 09.04.2018
  Vil styrke lokale spesialisthelsetjenester

  En arbeidsgruppe med representanter fra sykehus, brukere, fagpersoner og kommuner foreslår en rekke tiltak for å videreutvikle tilbudet ved Valdres lokalmedisinske senter. Det skal gi flere pasienter tilgang til spesialistkompetanse uten å...

 • 22.03.2018
  Styrker røntgentilbud på Otta i påsken

  Sykehuset Innlandet utvider det radiologiske tilbudet ved Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter i påsken. Det gjør at flere pasienter kan få røntgenundersøkelse uten en lengre sykehusreise.

 • 08.03.2018
  I normal drift etter norovirus

  Den medisinske sengeposten ved SI Gjøvik der det var påvist smittsom omgangssyke (norovirus) er tilbake i normal drift.

 • 07.02.2018
  Hedret av kongen

  Professor Geir Selbæk ved alderspykiatrisk forskningssenter på Sanderud er tildelt Nasjonalforeningen for folkehelsens Demensforskningspris for 2018. Prisen ble overrakt av Hans Majestet Kongen.

 • 21.12.2017
  Perspektivkonferanse om framtidig målbilde

  Sykehuset Innlandets perspektivkonferanse 2018 vil omhandle flere hovedområder i sykehusets framtidige målbilde. Samhandling, desentralisering, prehospitale tjenester og spesialisert pasientbehandling blir alle viktige tema når fagfolk og p...

 • 20.12.2017
  Investerer i nye tjenester på Hadeland

  Styret i Sykehuset Innlandet vedtok i dag å investere 6,1 millioner kroner til utvikling av flere spesialisthelsetjenester på Hadeland. – Desentralisering av flere tjenester er en viktig del av vårt framtidige målbilde, sier Alice Beathe An...

 • 19.12.2017
  #metoo på dagsorden

  – Sykehuset Innlandet er en stor arbeidsplass med rundt 10.000 ansatte. Det er ingen grunn til å tro at seksuell trakassering og maktmisbruk ikke forekommer like ofte hos oss som på andre arbeidsplasser. Trolig er det underrapportering av s...

 • 18.12.2017
  Irene Dahl Andersen til Perspektivkonferansen

  Viseadministrerende direktør Irene Dahl Andersen ved Sykehuset Østfold kommer til Sykehuset Innlandets perspektivkonferanse 20. januar. Hun vil fortelle politikerne i Innlandet om erfaringene med å samle somatikk og psykisk helsevern i det...

Arrangementer

 • Onsdag 15.05.
  Helsepedagogikk

  Modulbasert opplæringstilbud som tar opp ulike temaer knyttet til pasient- og pårørendeopplæring. Brukerrepresentanter fra brukerorganisasjoner er også velkommen.

 • Tirsdag 28.05.
  PANNS

  Kurset gir en innføring i administrasjon, skåring og tolkning av PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale), med hovedvekt på SCI-PANSS, den strukturerte versjonen av intervjuet.

 • Onsdag 05.06.
  Møte i Brukerutvalget

  Møte i Brukerutvalget 5. juni fra klokka 09.30 til 15.30.

 • Torsdag 06.06.
  Kartleggingsverktøy SexKunn og KroppKunn

  Habiliteringstjenesten inviterer til kvalifiseringskurs.

 • Onsdag 12.06.
  Utviklingshemning og demens

  Sammen med Nasjonal Kompetansetjeneste for Aldring og Helse inviterer habiliteringstjenesten til fagdag der utviklingshemning og demens er tema.

 • Onsdag 12.06.
  Dialogkonferanse 2019

  Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet inviterer brukerorganisasjoner i Innlandet til dialogkonferanse.

 • Torsdag 13.06.
  PRISM-5

  Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) har det faglige og administrative ansvar for nasjonal opplæring i PRISM.

 • Fredag 14.06.
  Morbus Crohn og Ulcerøs colitt- barn og ungdom, mestringskurs

  Mestringskurs for ungdom i alderen 13-18 år som har Ulcerøs colitt eller Mb. Crohn. Pårørende til barn og ungdom med de samme diagnosene er også velkommen.

 • Torsdag 20.06.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Onsdag 14.08.
  Møte i Brukerutvalget

  Møte i Brukerutvalget 14. august fra klokka 09.30 til 15.30.

 • Torsdag 22.08.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Torsdag 05.09.
  Helsepedagogikk

  Modulbasert opplæringstilbud som tar opp ulike temaer knyttet til pasient- og pårørendeopplæring. Brukerrepresentanter fra brukerorganisasjoner er også velkommen.

 • Mandag 09.09.
  Kvalitativ innholdsanalyse

  Dagseminar for forskere innen helse- og sosialfag.

 • Onsdag 11.09.
  TID

  Alderspsykiatrisk forskningssenter inviterer sykepleiere/helsepersonell med høyskoleutdanning som arbeider i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten til kurs - Kursholder i TID med kompetanse til å tilby opplæring.

 • Onsdag 11.09.
  Møte i Brukerutvalget

  Møte i Brukerutvalget 11. september fra klokka 09.30 til 15.30.

 • Torsdag 19.09.
  GAS

  GAS er en metode for å sette individuelle, målbare mål knyttet til for eksempel motorisk funksjon, kommunikasjon, kognitiv funksjon, selvhjelpsferdigheter og sosial deltakelse.

 • Fredag 27.09.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Onsdag 16.10.
  Møte i Brukerutvalget

  Møte i Brukerutvalget 16. oktober fra klokka 09.30 til 15.30.

 • Mandag 21.10.
  Nordisk fagkonferanse i religionspsykologi

  Følelser og meningsdannelse – kliniske og litterære perspektiver er tema på den tolvte Nordiske konferansen i religionspsykologi.

 • Onsdag 23.10.
  PANNS

  Kurset gir en innføring i administrasjon, skåring og tolkning av PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale), med hovedvekt på SCI-PANSS, den strukturerte versjonen av intervjuet.

 • Fredag 01.11.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Onsdag 13.11.
  Møte i Brukerutvalget

  Møte i Brukerutvalget 13. november fra klokka 09.30 til 15.30.

 • Torsdag 21.11.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Onsdag 04.12.
  Møte i Brukerutvalget

  Møte i Brukerutvalget 4. desember fra klokka 09.30 til 15.30.

 • Torsdag 19.12.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Onsdag 22.04.
  Tøff start

  Et tilbud til familier med små barn som har opplevd en tøff start på livet. Foreldrekurset går over to dager.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.