Godt i gang med opplæring

Regional standard for elektronsik pasientjournal

21. oktober 2017 går Sykehuset Innlandet over til regional standard for elektronisk pasientjournal. Standardisering og felles oppsett i Helse Sør-Øst er et viktig første skritt på veien mot at pasientene i framtida skal få én pasientjournal uahvengig av hviket sykehus de behandles på.

Målet er tryggere, enklere og mer effektiv pasientbehandling. For ansatte i Sykehuset Innlandet innebærer dette endringer i dagens oppsett av DIPS. Noen av endringene berører kun enkelte faggrupper, mens andre endringer vil påvirke alle.


Nye løsninger

Blant de største endringene er ny pålogging i DIPS, ny journalstruktur, nye dokumenttyper, nytt adresseregister for eksterne rekvirenter, nye navn på arbeidsgrupper samt innføring av private arbeidsgrupper til alt pleiepersonell. Andre forbedringer er automatisk synkronisering av frikort og innføring av automatisk tilgangsstyring, der data hentes direkte fra Personalportalen. I tillegg vil dagens totalt 1.476 pasientbrev reduseres til 30 standardiserte brev.

Grundig opplæring

Opplæringen, som er obligatorisk for alle DIPS-brukere i sykehuset, er nå godt i gang. Alle instruktører har vært på kurs, og har videre ansvar for å lære opp kollegaene i sine egne enheter.
– Vi har hatt totalt fem dager med instruktøropplæring, hvor vi har delt inn kursene i to målgrupper, med ett kurs for kontoransatte og ett kurs for lege, behandler og pleier. Den siste dagen kjørte vi et oppsamlingskurs for begge målgrupper, spesielt rettet mot de som ikke har fått deltatt tidligere, sier Bjørnar Bevolden, ansvarlig for opplæringen i Sykehuset Innlandet.


– Vi er veldig fornøyd med responsen fra enhetene når det gjelder påmelding av opplæringsansvarlige. Enhetene har prioritert å sende ressurser på dette, fortsetter Bevolden, som understreker at de som ikke har fått opplæring vil måtte bruke mye tid på å gjøre seg kjent med løsningen og å forstå endringene på egen hånd.
 

Tre opplæringspakker

Om lag 415 instruktører og superbrukere har gjennomført instruktøropplæringen. Arbeidsgruppa i prosjektet har utarbeidet tre opplæringspakker for de ulike faggruppene som er tilgjengelig på intranett.
– Insruktørene har fått en innføring i alle vesentelige endringer innenfor de ulike standardiseringsområdene. Det vil vareie i hvilken grad endringene treffer de ansatte. Vi har derfor ønsket at alle avdelinger er representert blant instruktørene. På den måten kan den opplæringsansvarlige selv vurdere hva som er aktuelt å videreformidle til sin avdleing eller enhet, sier Bevolden.


Teknologi og medisin

Anders Sandbu Strand deltok på kursdagen for lege, behandler og pleier. Han er avdelingsoverlege på Øyeavdelingen ved sykehusene på Elverum og Lillehammer, og skal lære opp resten av sin avdeling. Han synes opplæringsdagen var bra, selv om det blir en del informasjon som ikke er aktuell for hans faggruppe.
– Likevel er dette viktige ting å få innblikk i fordi det påvirker det vi skal gjøre. Dette er en del av  en helhet, sier Sandbu Strand, som ser positivt på oppgaven som instruktør.

– Jeg er interessert i teknologi kombinert med medisin, og ser at vi er på vei mot noe bra, sier han, og trekker fram opprydding i dokumenttyper, bedre henvisningsrutiner og bedret tilgang til journalnotater som de største forbedringene.


Neste helseforetak ut er Akershus universitetssykehus, som begynte opplæringen av instruktører i september og innfører regional standard av elektronisk pasientjournal 11. november. De siste foretakene på den regionale løsningen er Sørlandet sykehus og Sykehuset Østfold, som tar den i bruk første halvår i 2018.


Ilustrasjonsfoto av Anders Sandbu Strand
Riktig retning: - Det er flere forbedringer i den nye standarden, sier Anders Sandbu Strand.

Vi er på vei mot noe bra!

Anders Salbu Strand, avdelingsoverlege


Saken er publisert i SI Magasinet nummer 3-2017. Les hele magasinet her.