Utlysning av forskningsmidler

Sykehuset Innlandet utlyser midler til forskning for 2019 med søknadsfrist 15. juni 2018 klokka 15.00.

​I denne utlysningen er det mulig å søke om:

• Ph.d.-prosjekt med driftsmidler

Maks. 3 år i 100% stilling. Kan gjennomføres på deltid, men min. i 50% stilling over 6 år. Det oppfordres om å søke stipend til samarbeidsprosjekter med delfinansiering fra undervisningsinstitusjon (kombistipendiatstilling).

• Postdok-prosjekt med driftsmidler

Søknad til postdok-prosjekt skal som hovedregel legges opp som delt stilling (50/50) kombinert med klinisk arbeid i SI, maks. 6 år i 50% stilling (3 år i 100% stilling). Det er en forventning om at ansatte i postdok-løp bidrar til utvikling av forskningsmiljøer og -grupper i SI, herunder utvikling og veiledning av ph.d.-prosjekter, og søknader om ekstern finansiering som en del av dette.  En beskrivelse av planer for denne delen av postdok-prosjektet legges ved under Annet vedlegg i eSøknaden og vil bli evaluert underveis ved en eventuell tildeling.

• Annet forskerprosjekt med driftsmidler

Det kan her søkes om delfinansiering av større prosjekter der det primært inngår eksterne midler. Det kan videre søkes om gjennomføring av forskningsprosjekter etter avlagt Ph.d. som har et mindre omfang enn et fullt postdok-prosjekt, med varighet på inntil 1 år i full stilling. Prosjekttiden skal fortrinnsvis tas ut i mindre stillingsbrøk over lengre tid kombinert med klinisk stilling i SI.

Søknader om avslutning av ph.d-prosjekt, ekstra driftsmidler i pågående prosjekt, forprosjekt, avslutning eller publisering fra annet forskningsprosjekt inngår ikke i denne utlysningen. Midler til disse formålene for 2019 vil bli lyst ut med søknadsfrist 15.02.2019.

Føringer

Forskningsprotokoll, CV og publikasjonsliste må være på engelsk (andre vedlegg og feltene i eSøknad kan være på norsk eller engelsk).
Forskningsprotokoll må følge oppsatt mal (samme mal som Helse Sør-Øst benytter).
Søknader om Ph.d.- og postdok-prosjekt må også fremmes til Helse Sør-Øst ved deres utlysning i år.

Vedlegg:

Template for the project description


Elektronisk søknad

Det er utviklet et eget elektronisk søknadssystem som må benyttes. Både stipendiat (søker) og prosjektleder må registrere seg i systemet og der laste opp CV og publikasjonsliste på Min side. Videre må skjema for eSøknad fylles ut og vedlegg lastes opp.

Søknadssystemet


Les veiledning forskningsmidler nøye og følg den.

Vedlegg:Veiledning forskningsmidler SI 2019

Veiledning forskningsmidler og mal for forskningsprotokoll er også tilgjengelige i det elektroniske søknadssystemet.
 
Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene vil ikke bli vurdert.
 
Helse Sør-Øst har gitt føringer om at nytteverdi for pasientbehandling skal tas med i vurderingen av prosjektsøknader. Sykehuset Innlandet har allerede dette som et viktig vurderingskriterium. I likhet med Helse Sør-Øst sin eSøknad, er det lagt inn et felt i søknadsskjemaet der nytteverdien skal beskrives.
 
Brukermedvirkning skal beskrives i forskningsprotokollen. Dette er nøye beskrevet i veiledningen.
 
Forskningsavdelingen håper å motta mange gode søknader. Lykke til med arbeidet!
 

Spørsmål? 

Ingeborg Hartz
Telefon: 977 03 853 eller E-post: ingeborg.hartz@sykehuset-innlandet.no

Kari Lillehaug
Telefon: 975 31 145 eller E-post: kari.lillehaug@sykehuset-innlandet.no