Fakta

Sykehuset Innlandet er ett av 11 helseforetak under Helse Sør-Øst. Virksomheten omfatter spesialisthelsetjenester innenfor somatikk og psykisk helsevern.

Vår visjon

Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet, kjønn og økonomi.

Våre hovedoppgaver

 • Pasientbehandling
 • Utdanning
 • Forskning
 • Opplæring av pasienter og pårørende

Våre verdier

 • Åpenhet og involvering
 • Respekt og forutsigbarhet
 • Kvalitet og kunnskap


På flere steder

Sykehuset Innlandet har virksomhet på om lag 40 steder i Hedmark og Oppland. Vi har somatiske sykehus på Elverum, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset. I tillegg har helseforetaket desentralisert virksomhet i Nord-Gudbrandsdal, Valdres og på Hadeland.

Helseforetaket har to psykiatriske sykehus på Reinsvoll og Sanderud, fire distriktspsykiatriske sentre (DPS) med virksomhet på ti steder og to barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger (BUP) med virksomhet på elleve steder. Vi har også habiliterings- og rehabiliteringsenheter i Hedmark og Oppland.

Det er i dag 26 ambulansestasjoner tilknyttet Sykehuset Innlandet, samt luftambulansebase på Dombås. Med om lag 9.000 ansatte, er Sykehuset Innlandet det største kompetansemiljøet i regionen.

Oversikt over alle behandlingssteder

Organisering

Sykehuset Innlandet er organisert med åtte divisjoner. Hver divisjon ledes av en divisjonsdirektør. I tillegg har Sykehuset Innlandet fire stabsområder og et prosjektområde. 

 Organisasjonskart med oversikt over divisjonsdirektører og avdelingssjefer

Ledelse

Oversikt over Sykehuset Innlandets ledelse

Styret

Styret er Sykehuset Innlandets øverste organ. Styrets oppgaver er knyttet til forbedring av kvalitet og tjenesteinnhold, utvikling av strategi og mål, kontroll av driften og evaluering.

Les mer om styret og se styredokumenter

Nøkkeltall og fakta

 • Virksomhet på om lag 40 steder i Hedmark og Oppland.
 • Opptaksområde på 42 kommuner, 17 i Hedmark og 25 i Oppland.
 • Befolkningsgrunnlag i opptaksområdet er om lag 360.000 innbyggere.
 • Per 2018 er det mellom de geografiske ytterpunktene i opptaksområdet cirka 300 kilometer.
 • Per 2018 er antall årsverk til sammen 7.449, med om lag 10.000 ansatte.
 • Per 2018 er eiendomsmassen på om lag 368.000 m2.
 • Omsetning på 8,7 milliarder kroner i 2018.
 • Det engelske navnet på helseforetaket er Innlandet Hospital Trust.

Årsrapport

Årsrapport 2018

Klikk på bildet for å lese årsrapport for 2018

Grønt sykehus

Sykehuset Innlandet HF ble sertifisert som Grønt sykehus etter ISO-14001 standarden i mars 2015. I november 2017 ble SI resertifisert etter ny standard ISO-14001-2015.

Sykehuset Innlandets miljømålsettinger 2018-2020:

 • Redusere forbruk av ressurser - forbruksmateriell.

 • SI skal redusere sin miljøpåvirkning på mennesker og miljø ved å ha kontroll på og redusere sitt utslipp av miljøskadelige kjemikalier og legemidler.

Sykehuset Innlandets miljøpolitikk
Sykehuset skal redusere sin påvirkning på det ytre miljø gjennom forebygging og systematisk forbedring på alle nivå. Dette skal skje gjennom aktivt arbeid innenfor vesentlige miljøaspekter ved å sette miljømål og lage handlingsplaner som støtter opp om organisasjonens miljøpolitikk.

Sykehusets ledere skal i samarbeid med sine medarbeidere og samarbeidspartnere utføre oppgaver på en miljøvennlig måte, og drive virksomheten i henhold til foretakets gjeldende klima- og miljøplanprogram og til kravene i ISO 14001-2015-standarden.

Dette vil Sykehuset Innlandet oppnå ved å:

 • Sette miljømål og lage handlingsprogram som støtter opp om Sykehuset Innlandets miljøpolitikk og strategiske planer.
 • Motivere alle sine medarbeidere til å utføre sine oppgaver på en miljøvennlig og ansvarlig måte.


Miljørapport for Sykehuset Innlandet 2017 (pdf)

Leverandørkontakt

Samarbeid med leverandører er et viktig bidrag for å gi pasienter forsvarlig og riktig behandling.

Les mer om samarbeid med leverandører


Utviklingsplan

Sykehuset Innlandet skal beskrive utviklingen av pasientens helsetjeneste på vei mot en ny sykehusstruktur.

Utviklingsplanen vil legge vekt på hvordan nye arbeidsformer, økt samhandling og teknologi kan legge til rette for helhetlige pasientforløp.

Les mer om arbeidet med utviklingsplan 2018-2035

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.