Fakta

Sykehuset Innlandet er ett av 11 helseforetak under Helse Sør-Øst. Virksomheten omfatter spesialisthelsetjenester innenfor somatikk og psykisk helsevern.

Vår visjon

Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet, kjønn og økonomi.

Våre hovedoppgaver

 • Pasientbehandling
 • Utdanning
 • Forskning
 • Opplæring av pasienter og pårørende

 

På flere steder

Sykehuset Innlandet har virksomhet på 49 steder i Hedmark og Oppland. Vi har somatiske sykehus på Lillehammer, Gjøvik, Hamar, Elverum, Tynset og Kongsvinger.

Vi har to psykiatriske sykehus, på Reinsvoll og Sanderud. I tillegg har Sykehuset Innlandet flere distriktspsykiatriske sentre (DPS), barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og habiliterings- og rehabiliteringsenheter.

Det er i dag 29 ambulansestasjoner tilknyttet Sykehuset Innlandet. Med om lag 8.500 ansatte er Sykehuset Innlandet den største kompetansebedriften i regionen.

Oversikt over alle behandlingssteder

Organisering

Sykehuset Innlandet er organisert med ti divisjoner. Hver divisjon ledes av en divisjonsdirektør. I tillegg har Sykehuset Innlandet fire stabsområder og et prosjektområde. 

 Organisasjonskart med oversikt over divisjonsdirektører og avdelingssjefer

Ledelse

Oversikt over Sykehuset Innlandets ledelse

Styret

Styret er Sykehuset Innlandets øverste organ. Styrets oppgaver er knyttet til forbedring av kvalitet og tjenesteinnhold, utvikling av strategi og mål, kontroll av driften og evaluering.

Les mer om styret og se styredokumenter

Nøkkeltall og fakta

 • Virksomhet på 49 steder i Hedmark og Oppland.
 • Opptaksområdet er 49 kommuner (22 i Hedmark og 26 i Oppland, i tillegg til Nes kommune i Akershus).
 • Befolkningsgrunnlaget i opptaksområdet er på cirka 404 370 innbyggere.
 • 8 352 årsverk med fast lønn og 1 899 årsverk med timelønn i 2015.
 • Eiendomsmasse på om lag 390.000 m2.
 • Driftsbudsjett på 8,8 milliarder kroner i 2015 (tilsvarer årlig cirka 22 800 kroner per innbygger i Innlandet).
 • Det engelske navnet på helseforetaket er Innlandet Hospital Trust.

Årsrapport

Årsrapport 2016

Grønt sykehus

Sykehuset Innlandet skal være i fremste rekke innenfor miljøvennlig sykehusdrift. Vi er miljøsertifisert etter ISO 14001-standarden.

Sykehuset Innlandets miljømålsettinger 2015-2017:

 • CO2 utslipp skal reduseres med fem prosent i forhold til 2014-tall

 • Vannforbruk skal reduseres med to prosent i forhold til 2014-målinger

 • Avfallsmengden skal reduseres med tre prosent i forhold til 2014-målinger

 • Forbruket av kopipapir skal reduseres med 20 prosent i forhold til 2014-tall

 • Jobbe aktivt med fokus på miljøhensyn ved anskaffelser

Sykehuset Innlandets miljøpolitikk
Sykehuset skal redusere sin påvirkning på det ytre miljø gjennom forebygging og systematisk forbedring på alle nivå. Dette skal skje gjennom aktivt arbeid innenfor vesentlige miljøaspekter ved å sette miljømål og lage handlingsplaner som støtter opp om organisasjonens miljøpolitikk.

Sykehusets ledere skal i samarbeid med sine medarbeidere og samarbeidspartnere utføre oppgaver på en miljøvennlig måte, og drive virksomheten i henhold til foretakets gjeldende klima- og miljøplanprogram og til kravene i ISO 14001-standarden.

Dette vil Sykehuset Innlandet oppnå ved å:

 • Sette miljømål og lage handlingsprogram som støtter opp om Sykehuset Innlandets miljøpolitikk og strategiske planer.
 • Motivere alle sine medarbeidere til å utføre sine oppgaver på en miljøvennlig og ansvarlig måte.

Leverandørkontakt

Samarbeid med leverandører er et viktig bidrag for å gi pasienter forsvarlig og riktig behandling.

Les mer om samarbeid med leverandører


Utviklingsplan

Sykehuset Innlandet skal beskrive utviklingen av pasientens helsetjeneste på vei mot en ny sykehusstruktur.

Utviklingsplanen vil legge vekt på hvordan nye arbeidsformer, økt samhandling og teknologi kan legge til rette for helhetlige pasientforløp.

Les mer om arbeidet med utviklingsplan 2018-2035

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.