Aktuelt

Nyheter

16.02.2017

Deprimerte eldre får ulik behandling

Bare halvparten av behandlinger av depresjon hos eldre er i tråd med kunnskapsbaserte anbefalinger. Det er konklusjonen i doktorgradsarbeidet til avdelingsoverlege Eivind Aakhus ved Avdeling for alderspsykiatri i Sykehuset Innlandet.
13.02.2017

Søker to sentrale ledere

To sentrale lederstillinger er utlyst. Både direktør for medisin og helsefag og divisjonsdirektør for divisjon Gjøvik-Lillehammer er en del av toppledelsen. I dag er både fagdirektør og divisjonsdirektør på Lillehammer konstituerte.
01.02.2017

Inviterer til høring om fremtidig sykehusstruktur

Sykehuset Innlandet setter i dag i gang høring av en idéfaserapport om fremtidig sykehusstruktur. Høringsspørsmålene omhandler flere aktuelle temaer om fremtidens pasientbehandling i Innlandet.
19.01.2017

Tom Borza disputerer

Overlege Tom Borza ved Alderspsykiatrisk forskningssenter i Sykehuset Innlandet disputerer 27. januar ved Universitetet i Oslo for sitt doktorgradsarbeid om forløpet av depresjon og symptomer på depresjon hos eldre.
05.01.2017

Reidun Sandvik disputerer

Sykepleier Reidun Sandvik disputerer ved Universitetet i Bergen for sitt doktorgradsarbeid om smertebehandling hos personer med demens. – De har like ofte smertefulle sykdommer som personer uten demens, men har i mindre grad muligheten for...
05.01.2017

Vis hensyn ved sykehusbesøk

– Vi oppfordrer alle som besøker pasienter ved sykehusene våre til å tenke over om de sjøl kan være smittebærere, sier Cecilia Tomter, fagleder for smittevern og hygiene i Sykehuset Innlandet.
02.01.2017

Ny administrerende direktør

Alice Beate Andersgaard begynte i dag i jobben som administrerende direktør i Sykehuset Innlandet. Hun har en hektisk oppstart, og innledet det hele med å møte Brukerutvalget og de tillitsvalgte.
20.12.2016

Olav Røise til perspektivkonferansen

Professor Olav Røise som er spesialist i ortopedi og tidligere klinikkleder ved Oslo Universitetssykehus kommer til Sykehuset Innlandets perspektivkonferanse 14. januar.
15.12.2016

Styret vedtok endringer

Styret vedtok 15. desember flere faglige, organisatoriske og administrative endringer i Sykehuset Innlandet. Flere av tiltakene skal risiko- og sårbarhetsvurderes før de iverksettes.
12.12.2016

Konstituert fagdirektør

Benedicte Thorsen-Dahl er konstituert i stillingen som fagdirektør i Sykehuset Innlandet etter Toril Kolås.
12.12.2016

Fagdirektør Toril Kolås fratrer

Fagdirektør i Sykehuset Innlandet, Toril Kolås, fratrer sin stilling.
08.12.2016

Foreslår omstillingsgrep i Sykehuset Innlandet

Administrerende direktør Morten Lang-Ree foreslår flere endringer i Sykehuset Innlandet. Samling av pasienttilbud, organisatoriske endringer og kutt i administrasjonen skal bidra til en mer hensiktsmessig fordeling av oppgaver mellom sykehu...
08.12.2016

Øistein Hovde disputerer

Seksjonsoverlege og førsteamanuensis Øistein Hovde disputerer 16. desember i Oslo, for sin doktorgrad om temaet dødelighet og kreftutvikling hos pasienter med tarmsykdommene ulcerøs colitt og Crohns sykdom.
06.12.2016

Eget ortopedisk kvalitetsregister

– Hva er kvalitet, og hvordan kan vi best måle kvaliteten? Ved kirurgisk avdeling på Lillehammer vil ortopedene forsøke å finne svar i et eget nyopprettet kvalitetsregister.
25.11.2016

Politisk referansegruppe besøkte sykehus i Østfold

Sykehuset Innlandets politiske referansegruppe besøkte Sykehuset Østfold 24.-25. november. Referansegruppen besøkte det elektive sykehuset i Moss og det nye akuttsykehuset på Kalnes, der somatikk, psykisk helsevern og rus er samlet under ett tak.
22.11.2016

Mer spesialisert tilbud

Granheim lungesykehus har fått mye oppmerksomhet den siste tiden, i forbindelse med bekymring for organisering og lokalisering av tilbudet. Mens ledelsen i Sykehuset Innlandet vurderer eventuelle endringer, jobbes det imidlertid kontinuerli...
21.11.2016

Bjørg Simonsen disputerer

Sykepleiere har en helt sentral rolle i den praktiske legemiddelhåndteringen både i sykehus og i kommunehelsetjenesten, men har de god nok kompetanse på området? Det er hovedspørsmålet når avdelingssjef for kvalitet og pasientsikkerhet i Sy...
18.11.2016

Idéfaserapporten sendes på høring

Styret i Sykehuset Innlandet har godkjent at idéfaserapporten om en framtidig sykehusstruktur sendes ut på høring etter at samfunnsanalysen kommer 12. januar. Høringsfristen blir satt til 12. mai 2017.
10.11.2016

Anbefaler hovedsykehus ved Mjøsbrua og velutbygde lokale tilbud

Administrerende direktør, Morten Lang-Ree, anbefaler styret i Sykehuset Innlandet å etablere et hovedsykehus ved Mjøsbrua som samler spesialiserte tjenester innen somatikk, psykisk helsevern og rus. Det skal åpne for flere tjenester nærmere pasientene.
09.11.2016

Prisen Årets Lean-prosjekt til Lillehammer

Kirurgisk avdeling ved sykehuset på Lillehammer er tildelt prisen Årets norske Lean-prosjekt 2016 for sitt prosjekt «Pasientforløp, sammedagskirurgi».
01.11.2016

Nye nettsider

Sykehuset Innlandet har fått helt nye internettsider. Sykehuset er dermed en del av den nye, felles nasjonale nettløsningen som nå involverer alle sykehus i landet. – Dette er en del av pasientens helsetjeneste på nett, sier viseadministrer...
01.11.2016

990 rammet av hjerneslag i fjor

Hjerneslag kan ramme plutselig. I fjor ble hele 990 mennesker i Oppland og Hedmark rammet av hjerneslag. Du kan gjøre mye ved å lære deg symptomene på hjerneslag.
21.10.2016

Alice Beathe Andersgaard blir ny administrerende direktør

Styret har i dag ansatt Alice Beathe Andersgaard som administrerende direktør i Sykehuset Innlandet.
20.10.2016

Bjørn Stensrud disputerer

Hvordan opplever pasienter tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon? Hvordan opplever pårørende tilbudet, og hvordan løser helsepersonell oppgaven? Det er spørsmål Bjørn Stensrud har stilt seg i sitt doktorgradsarbeid.
19.10.2016

Én måned til sykehusinnstilling

18. november vil styret i Sykehuset Innlandet vurdere aktuelle modeller for en fremtidig sykehusstruktur. Her noen av spørsmålene som stilles én måned før innstillingen.
18.10.2016

Søkerliste til stillingen som administrerende direktør

Det er 10 søkere på stillingen som administrerende direktør ved Sykehuset Innlandet. Ansettelsen vil skje i styremøtet på 21.10.2016.
07.09.2016

Vil avklare fremtidig struktur i juni 2017

Sykehuset Innlandet fremskynder avklaringen av fremtidig sykehusstruktur. Styret legger opp til innstilling, høring og avklaring i løpet av det kommende året.
07.09.2016

Stort investeringsbehov i dagens sykehusstruktur

En fersk rapport viser at det må investeres om lag 10,4 milliarder kroner dersom dagens sykehusstruktur skal gi mulighet for forsvarlig sykehusdrift fram til 2040. Beregningene gir Sykehuset Innlandet et sammenligningsgrunnlag når aktuelle...
Se flere nyheter()

Arrangementer

23.02 torsdag

Styremøte

Styremøte i Sykehuset Innlandet holdes i Brumunddal, på møterom Buttekvern 2. Møtet starter klokka 10.00 og avsluttes klokka 15.00.

07.03 tirsdag

Kreftkurset 2017

Kurset tar opp mange viktige temaer: lymfomer, immunterapi, flere temaer rundt strålebehandling, smerte- og kvalmelindring, samt nyheter innen kreftbehandling.

08.03 onsdag

Møte i Brukerutvalget

Møte i Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet. Mer informasjon kommer.

14.03 tirsdag

ABC traumekurs

Kurset er en innføring i grunnleggende traumeforståelse innen psykisk helsevern. Det er en grunnutdanning som gir deg mulighet til å melde deg på videre fordypningskurs i regi av RVTV øst.

15.03 onsdag

ReHabforum 2017

ReHabiliteringsforum 2017 arrangeres i år på Scandic Ringsaker.

20.03 mandag

Hvordan leve med hjertesykdom?

Hensikten med kurset er at pasienter og pårørende skal få informasjon, og gjennom samtaler og erfaringsutveksling kunne bli bedre i stand til å takle hverdagen med hjertesykdom.

21.03 tirsdag

Mestringskurs for stomiopererte

Stomiopererte pasienter og deres pårørende inviteres til kurs for å få informasjon og mer kunnskap og for å kunne dele sine erfaringer.

22.03 onsdag

ABC traumekurs

Kurset er en innføring i grunnleggende traumeforståelse innen psykisk helsevern. Det er en grunnutdanning som gir deg mulighet til å melde deg på videre fordypningskurs i regi av RVTV øst.

24.03 fredag

Styremøte

Mer informasjon kommer.

30.03 torsdag

Er like helsetjenester likeverdige helsetjenester

Etiske spørsmål og dilemmaer i forbindelse med ulike kulturers oppfatning av helse, sykdom, fødsel og død, og forventinger til helsepersonell.

05.04 onsdag

Møte i Brukerutvalget

Møte i Brukerutvalget. Mer informasjon kommer.

25.04 tirsdag

Trygge traumeterapeuter

Introduksjonskurs om Narrativ eksponeringsterapi (NET), en evidensbasert tilnærming til behandling av traumerelaterte psykiske lidelser forårsaket av organisert vold.

26.04 onsdag

Styremøte

Mer informasjon kommer.

03.05 onsdag

Møte i Brukerutvalget

Møte i Brukerutavalget. Mer informasjon kommer.

03.05 onsdag

Emnekurs i ECT

Obligatorisk emnekurs i ECT og praktisk ECT-kurs arrangeres i år på Quality Hotel Strand, Gjøvik.

18.05 torsdag

Styremøte

Mer informasjon kommer.

08.06 torsdag

Schizofrenidagen 2017

Årets Schizofrenidag har fokus på pårørende til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Tema er "Sammenvevde liv trenger sammenvevde tjenester".

16.06 fredag

Styremøte

Mer informasjon kommer.

21.08 mandag

IAPR konferansen

Den internasjonale fag- og forskningsorganisasjonen i religionspsykologi (IAPR) arrangerer sine konferanser annethvert år. Her møtes fagfolk og forskere fra hele verden og deler sine nyeste forskningsfunn i feltet.

Se flere kommende arrangementer ()

Hypothyreose - lavt stoffskifte

Dette er kurstilbud over to dager for pasienter med lavt stoffskifte/hypothyreose og deres pårørende.

Autismespekterforstyrrelser

Tidlig identifisering av autismespekterforstyrrelser hos små barn.

Smertemestring

Poliklinisk rehabilitering i gruppe for pasienter med langvarig og kompleks smerteproblematik

Møteplass DPS Gjøvik

Møteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer.

Møteplass

Møteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer.

Helsepedagogikk

Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet har et overordnet ansvar for å drive kompetansehevende opplæring innen helsepedagogikk.

Cøliaki

Mestringskurs for deg som har fått diagnosen cøliaki. Arrangeres i nært samarbeid med Hedmark cøliakiforening.

Diabetes

Dette er et kurs for de som har levd med diabetes type 2 i kort eller lang tid og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og behandlingen. Pårørende er velkomne til å delta på kurset.

Hvordan leve med hjertesykdom?

Hensikten med kurset er at pasienter og pårørende skal få mer informasjon og økt kunnskap om sin situasjon og sine muligheter.

Morbus chron - ulcerøs colitt

Dette er et kurs for den som har kronisk tarmsykdom som ulcerøs colitt og morbus crohn for få hjelp til å mestre hverdagen bedre og oppleve forståelse og kontroll over egen situasjon.

Mestringskurs for pårørende til barn og unge med epilepsi

Kurset arrangeres av barneavdelingen på Lillehammer i samarbeid med Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland, sosionomtjenesten, BUP Lillehammer og Lærings- og mestringssenteret. Kurset holdes for pårørende til barn og unge med epilepsi.

Utrykningskurs - kode 160

Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.

Se flere faste arrangementer ()