Fordelt prosjektmidler for å bedre samhandlingen

I år fikk Sykehuset Innlandet 1 108 000 kroner fra Helse Sør-Øst til fordeling på prosjekter som kan bedre samarbeidet mellom sykehus og kommune. Midlene ble gitt til få, store prosjekter.


HSØ hadde satt følgene kriterier til grunn for tildeling:
Tildelte midler skal benyttes i tråd med de regionale føringene for lokale utviklingsplaner, på fagområder som har store grenseflater mot kommunene og hvor det ligger til rette for å utvikle samarbeidet ved;

- endret oppgavedeling
- nye arbeidsformer
- toveis kompetanseoverføring mellom aktørene

Følgende prosjekter fikk midler i 2018:


1. Felles samhandlingsplattform mellom sykehus og kommuner, Kompetansebroen

Samhandlingsreformen gir retning om økt samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. Utviklingsplanen og avtaler med kommunen følger opp dette. Behovet for økt samhandling er stort. Det dreier seg om direkte samarbeid om den enkelte pasient, gjensidig veiledningsansvar og kompetanseoverføring. Med høyt fokus på optimalisering av pasientforløp og samhandling kommer behovet for en digital samhandlingsarena til syne.

Hensikt:
Å etablere et samarbeid med Ahus om drift og videreutvikling av kompetansebroen.

Sum:
500 000 kroner


2. Hjemmetjenesten minutt for minutt (SAM-AKS)

Hovedformålet med dette prosjektet er å innføre SAM-AKS modellen i hjemmetjenesten i utvalgte kommuner i Oppland og Hedmark. SAM-AKS modellen innebærer en strukturert kartlegging av pasienter og en systematisk opplæring og veiledning av personalet. SAM-AKS har vært i bruk i sykehjem i Sykehuset Innlandet sitt nedslagsfelt siden 2010.

Hensikt:
Målet nå er å teste ut modellen i hjemmetjenesten. Det er en forutsigbar tilstedeværelse i kommunene av ansatte i SAM-AKS.

Sum:
300 000 kroner


3. Opplærings-, informasjons- og tilretteleggingskoordinator for ekstern elektronisk samhandling

Det er innført en rekke meldingstyper til bruk for elektronisk samhandling mellom behandlende personell i spesialisthelsetjenesten og kommuner. Dette er henvisning, plo-meldinger, epikrisemeldinger og labsvar. Enhver melding har sitt bruksområde og krever korrekt bruk. Interessen for å bruke og å utnytte mulighetene innen samhandling er stor, men krever veiledning og forståelse for å finne fram til rett tjenesteadresse. Det er også ulik betydning av tjenesteadressene i kommunen, samt at dialogen for tilrettelegging er meget tidkrevende med enkelte kommuner.

Hensikt:
Å øke riktig bruk av de meldingstypene som er innført for elektronisk samhandling

Sum:
308 000 kroner