– 7 av 10 konsultasjoner kan desentraliseres

Flere spesialiserte tjenester skal samles i en fremtidig sykehusstruktur i Innlandet. Men hvilke tjenester kan desentraliseres? Sykehuset Innlandet orienterte 20. mars den politiske referansegruppen om hvilket innhold som kan tenkes utenfor akuttsykehus.

Sykehuset Innlandets idéfaserapport beskriver ulike modeller for en fremtidig sykehusstruktur. Alle alternativene innebærer en fordeling av aktiviteten mellom spesialiserte og desentraliserte enheter. Hvor mye som kan desentraliseres avhenger i stor grad av hvilken struktur som velges. Evnen til desentralisering henger blant annet sammen med hvor mange steder det skal være vaktlinjer innenfor ulike fagområder.

– Jo mer som samles, desto mer kan desentraliseres, for eksempel innenfor dagbehandling og polikliniske tjenester, sa prosjektleder Randi Mølmen i sin orientering til den politiske referansegruppen som følger sykehusets utviklingsarbeid.

Aktivitetsfordeling

Referansegruppen, som består av ordførere fra alle de ti regionene i Innlandet og representanter fra fylkestingene, KS, Pasient- og brukerombudet og Sykehuset Innlandets brukerutvalg, ba ved inngangen til høringsperioden om en klargjøring av det desentraliserte tilbudet. Prosjektledelsen redegjorde for ulike muligheter til å fordele aktiviteten i en fremtidig struktur.

– 7 av 10 pasienter til polikliniske konsultasjoner og dagbehandling kan få dette tilbudet utenfor et spesialisert akuttsykehus, enten ved lokalmedisinske sentre eller i frigjorte arealer i eksisterende sykehus. Det kan også bli aktuelt å tilby dagkirurgi og planlagte ortopediske inngrep ved ett eller noen av dagens sykehus. Vi har beskrevet ulike varianter i rapporten som nå er på høring, sa prosjektleder Randi Mølmen.

– Handler om pasientforløp

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard orienterte om hvilke tjenester som i fremtiden kan tilbys nærmere pasienten, enten ved kommunale helsehus, lokalmedisinske sentre eller i frigjorte arealer i eksisterende sykehus. Flere tjenester kan i fremtiden også tilbys digitalt, gjennom telemedisinske løsninger og tjenester i pasientens hjem.

– Når vi planlegger dette, stiller vi oss spørsmålet om hva som er en hensiktsmessig flyt for pasienten. Kronikere og andre som trenger behandling ofte, skal ikke trenge å reise like langt som de som trenger en spesialisert operasjon en sjelden gang, sa administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard.

Aktuelt høringstema

Mulighetene til å desentralisere tjenester er ett av hovedtemaene i den pågående høringen om fremtidig sykehusstruktur. Her ønsker Sykehuset Innlandet innspill til hvilke tjenester som kan utvikles i fellesskap mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten og hvordan frigjorte arealer i eksisterende sykehus kan utnyttes i fremtiden.

Styret i Sykehuset Innlandet vil til høsten ta stilling til fremtidig sykehusstruktur i Innlandet. Alle høringsuttalelser, som leveres innen fristen 12. mai, legges frem for styret til en foreløpig gjennomgang 16. juni.

Høring: Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet