Kirsten Tornøe disputerer

Åndelig og eksistensiell omsorg handler om å trøste

Førstelektor Kirsten Tornøe, tilknyttet Lovisenberg diakonale høgskole og Religionspsykologisk senter ved Sykehuset Innlandet, disputerer 5. mai for sitt doktorgradsarbeid på sykepleieres erfaringer med åndelig og eksistensiell omsorg for døende.

Åndelig og eksistensiell omsorg er en viktig dimensjon i helhetlig omsorg for alvorlig syke og døende pasienter, men Tornøe erfarer at helsepersonell ofte vegrer seg for å ta opp slike temaer.

– Det kan henge sammen med både usikkerhet og mangelfull kompetanse. I tillegg mener noen at dette er aspekter som omhandler pasientenes privatliv, og at det derfor faller utenom deres fagfelt, sier doktorgradsstipendiaten, som er ansatt i 50 prosent forskningsstilling i Sykehuset Innlandet.

Dokumenterer erfaringer

Problematikken var noe av motivasjonen bak studien, som er basert på intervjuer med seks sykepleiere i en medisinsk-onkologisk sengepost og åtte hospicesykepleiere, i tillegg til et fokusgruppeintervju med et ambulerende veiledningsteam bestående av tre hospicesykepleiere.

– I tillegg til å utvikle mer kunnskap om sykepleieres erfaringer på området, har det vært et mål å dokumentere landets første ambulerende ekspertteams erfaringer med å undervise og veilede helsepersonell i sykehus, sykehjem og hjemmetjeneste i åndelig og eksistensiell omsorg, forteller Tornøe.

Handler om nærvær og trøst

Studien viser at sykepleierne bidro til at pasientene fikk en fredfull død ved å hjelpe dem til å fortolke lidelsen og finne mening, løse praktiske bekymringer, gjenopprette brutte relasjoner og til å finne fred med Gud.

– Forskningen viser at åndelig og eksistensiell omsorg dreier seg om å trøste. Sykepleierne trøstet gjennom medvandrerskap, stillhet og lindrende nærvær, eksistensielle og religiøse samtaler og gjennom fysisk berøring, forteller førstelektoren.

– Det er umulig å fjerne den åndelige og eksistensielle smerten som er forbundet med å forlate livet.

Funnene, som viser at det likevel er mulig å trøste og lindre åndelig og eksistensiell ensomhet gjennom medvandrerskap og nærvær, er derfor svært viktige, mener hun.

Viktig kunnskap for fremtiden

Kirsten Tornøe tror ambulerende veiledningsteam med ekspertsykepleiere innen åndelig og eksistensiell omsorg og andre aktuelle felt, som for eksempel geriatrisk sykepleie, vil bli en viktig ressurs for pleiepersonalets kunnskaps- og kompetanseutvikling i fremtiden.

– Som følge av samhandlingsreformen vil et stort antall ufaglærte møte ferdigbehandlede pasienter med store pleie- og omsorgsbehov i sykehjem og hjemmesykepleie. Jeg håper at forskningen kan bidra til å gi helsepersonell økt kunnskap om åndelig og eksistensiell omsorg og ikke minst mot til å snakke med alvorlig syke og døende pasienter om deres utfordringer og behov.


Disputas

Tid
Fredag 5. mai kl. 12.15

Sted
Det teologiske menighetsfakultet, Auditorium I, Gydas vei 4, Oslo

Bedømmelseskomite

1. opponent
Professor dr. John Swinton, University of Aberdeen

2. opponent
Professor dr. Astrid Norberg, Umeå University

3. medlem av bedømmelseskomiteen
Førsteamanuensis dr. Gry Stålsett, Det teologiske menighetsfakultet

Leder av disputas

Professor Vidar L. Haanes, rektor, Det teologiske menighetsfakultet

Prøveforelesning

Tid
Fredag 5. mai kl. 10.15

Sted
Det teologiske menighetsfakultet, Auditorium I, Gydas vei 4, Oslo