Arbeidet med overføring av SI Kongsvinger i gang

Sykehuset på Kongsvinger, med tilhørende opptaksområde, overføres fra 1. januar 2019 fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF. Dette innebærer en overføring av det samlede spesialisthelsetjenestetilbudet til befolkningen i Kongsvinger-regionen.

Et overføringsprosjekt ledet av Helse Sør-Øst RHF skal sørge for at overføringen gjennomføres på en god måte. Overføringsprosjektet ledes av en bredt sammensatt styringsgruppe med representasjon fra helseforetakene, brukere og tillitsvalgte.

Akershus universitetssykehus overtar ansvaret for å levere spesialisthelsetjenester for de om lag 52 000 innbyggerne i opptaksområdet. For de fleste pasientene vil ikke endringen få konsekvenser. De skal fortsatt ha Kongsvinger som sitt lokalsykehus. Innenfor enkelte spesialiteter vil endringen innebære at noen pasienter vil få sitt spesialisthelsetjenestetilbud ved Akershus universitetssykehus.

Overføringen av foretakstilhørighet skal gjennomføres som en virksomhetsoverdragelse. Det innebærer at Akershus universitetssykehus overtar ansvaret for om lag 650 ansatte og totaløkonomien, inkludert bygg og medisinskteknisk utstyr. Prehospitale tjenester overføres til Oslo universitetssykehus HF. Sykehuset Innlandet har det driftsmessige ansvaret for sykehuset på Kongsvinger frem til 1. januar 2019. Akershus universitetssykehus overtar på det tidspunktet ansvaret for fremtidig organisering og drift av sykehuset.

Styringsgruppa for overføringsprosjektet har nylig gjennomført sitt første møte og det markerer at overføringsarbeidet er i gang. For å utveksle gjensidig informasjon med berørte kommuner benyttes Geografisk samarbeidsutvalg som referansegruppe i prosjektet. Det vil bli avholdt møter med referansegruppa underveis i prosessen.

 

Les hele saken på Helse Sør-Øst sine nettsider