Bjørg Sjøblom disputerer

Bedre individuell kreftbehandling

Overlege Bjørg Sjøblom disputerer fredag 27. oktober for sin doktorgrad om hvilken betydning skjelettmuskulatur har for overlevelse og bivirkninger av cellegiftbehandling. Sjøblom er overlege i onkologi på Avdeling for kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus, og har vært ansatt som stipendiat ved Kreftenheten på Hamar.

 Pasienter med lungekreft har ofte mange plager, både fra sykdommen og behandlingen. Dersom vi kan finne metoder for å gi bedre individualisert kreftbehandling vil det ha stor betydning for mange pasienter, sier Sjøblom.

Skjelettmuskulatur

I sin avhandling har Bjørg Sjøblom undersøkt om mengden målt skjelettmuskulatur kan påvirke overlevelse og bivirkninger av cellegiftbehandling hos pasienter med uhelbredelig lungekreft. Forskningsarbeidet har vært et samarbeid mellom Norsk lungekreftgruppe, Sykehuset Innlandet og Oslo universitetssykehus, og arbeidet er basert på data fra tre nasjonale lungekreftstudier, der pasientene fikk behandling med ulike typer cellegift.

 Ved hjelp av et spesifikt analyseverktøy målte vi pasientenes skjelettmuskulatur på CT-bilder tatt ved diagnosetidspunktet. Dosering av de fleste cellegifter blir oftest gjort basert på pasientenes høyde og vekt, mens vi i stedet beregnet hvor mange milligram av hvert cellegiftstoff pasienten fikk per kilo muskelmasse, forteller Sjøblom.

Konklusjonen var at det er en klar sammenheng mellom høye doser per kilo muskelmasse og økt risiko for alvorlig benmargspåvirkning etter cellegiftkuren.

 Vi undersøkte også sammenhengen mellom muskelvevets røntgentetthet og overlevelse, og fant at lav røntgentetthet hadde sammenheng med redusert overlevelse, sier hun.

Individuelle tilpasninger

Bjørg Sjøblom mener resultatene fra doktorgradsarbeidet taler for at kroppssammensetning bør tas hensyn til ved dosering av cellegift.

 En slik individuell tilpasning av dosene vil bedre behandlingen for pasientene. Videre kan også mål på muskulaturens røntgentetthet være et hjelpemiddel for å si noe om pasientenes prognoser, som også kan ha betydning for videre valg av behandling, sier hun. Det trengs imidlertid mer forskning på området før resultatene kan tas i bruk i behandlingen.

 De studiene vi har gjennomført nå har likevel gitt oss ny og verdifull kunnskap som vil være nyttig i behandlingen av disse pasientene. Jeg kunne gjerne tenke meg å delta i videre forskningsprosjekter basert på de funnene vi nå har gjort, sier Sjøblom.

Noe av det som har overrasket meg i arbeidet med avhandlingen er hvordan det man oppfatter som etablerte sannheter innen et medisinsk fagfelt kan ha et ganske tynt vitenskapelig grunnlag, sier hun.


Disputas

Tid
27. oktober 2017 kl. 13.15

Sted
Auditoriet i Kreftsenteret, Oslo universitetssykehus, Ullevål, Kirkeveien 166, Oslo

Bedømmelseskomite

1. opponent
Professor Tommy Cederholm, lnstitutionen for folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet, Sverige

2. opponent
Klinisk lektor Jens Benn Sørensen, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet, Danmark

Leder av bedømmelseskomiteen
Professor Anne Marit Mengshoel, Avdeling for helsefag, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Stein Kvaløy, Avdeling for kreftbehandling, Kreftklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Prøveforelesning

Tid
27. oktober 2017 kl. 10.15

Sted
Auditoriet i Kreftsenteret, Oslo universitetssykehus, Ullevål, Kirkeveien 166, Oslo