Bedret overlevelse ved sykehusene i Innlandet

Nye tall for overlevelse etter sykehusinnleggelse viser at Sykehuset Innlandet har fremgang på flere områder. Men Sykehuset Innlandet ligger fortsatt lavt sammenlignet med andre sykehus i Norge.

Folkehelseinstituttet har i dag publisert nye tall for flere kvalitetsindikatorer, deriblant 30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse uansett årsak for 2017, og 30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse for pasienter med diagnosen hjerneslag, hjerteinfarkt og hoftebrudd for perioden 2015-2017.

For Sykehuset Innlandet er det stort sett positiv utvikling. Kun for hoftebrudd sees en liten nedgang.

- Resultatene må tolkes med forsiktighet. De egner seg best som mål på egen utvikling og ikke til direkte sammenligning mellom sykehus og foretak, men de gir oss likevel et godt grunnlag for forbedringsarbeid. Når vi sammenligner med oss selv, ser vi en liten fremgang fra tidligere år og det er mindre variasjon mellom sykehusene våre. Sammenligner vi oss med andre helseforetak, ligger vi fortsatt blant de med lavest overlevelse på flere områder, men det er hvor mye vi selv forbedrer oss som er viktigst, sier Ellen Henriette Pettersen, direktør medisin og helsefag i Sykehuset Innlandet.

Dårlige resultater og stor variasjon mellom sykehusene i Innlandet er hovedårsaken til at Sykehuset Innlandet startet  et kvalitetsarbeid med optimalisering av pasientforløp i samarbeid med brukerrepresentanter, kommuner og fastleger. Det har vært viktig å gjøre dette i samarbeid med de som har ansvaret for pasientene både før og etter sykehusoppholdet. Kvalitetsindikatorene sier også noe om hvor gode vi er til å samhandle om pasientene. Effekten av arbeidet fremkommer ikke i de tallene som er publisert i dag.

- Dette er 2017-tall. Pasientforløpene for hoftebrudd og hjerneslag ble endelig implementert høsten 2018, og først når resultatene for 30 dagers overlevelse i 2018 publiseres, forventer vi å se effekt av det arbeidet.  De registreringene vi har gjort selv for pasienter med hoftebrudd gjennom 2018 og starten på 2019 ser lovende ut, men det er lave tall og kort observasjonstid, sier Pettersen.

Hun legger til at overlevelsen på alle norske sykehus er høy, men resultatene viser at det fortsatt er uønsket variasjon mellom de ulike enhetene i Sykehuset Innlandet.

- Det er viktig å arbeide med forbedringer og trygge pasientforløp for å utjevne disse forskjellene mellom våre hus og for å bli enda bedre sammenliknet med andre sykehus i Norge, sier Ellen Henriette Pettersen.


Les mer om resultatene og kvalitetsindikatorene på helsenorge.no