Begrenset utlysning av forskningsmidler for høst 2020

På grunn av endringer i prosjekter under gjennomføring, er det ledige midler øremerket forskning i Sykehuset Innlandet for inneværende år. Det er derfor laget en begrenset utlysning for høst 2020.

​Søknadsfristen for alle søknadskategoriene er 15.08.2020 klokka 15.00.

Midlene skal primært benyttes i 2020. Det legges opp til rask behandling av søknadene, slik at det er mulig med rask oppstart etter at søknadsfristen går ut.

Utlysningen gjelder:

 1. Forprosjekt
 2. Avslutning eller publisering fra annet forskningsprosjekt
 3. Ekstra driftsmidler i pågående prosjekt

For 1. Forprosjekt og 2. Avslutning eller publisering fra annet forskningsprosjekt benyttes skjema i elektronisk søknadssystem.

For 3. Ekstra driftsmidler i pågående prosjekt benyttes skjema i elektronisk søknadssystem for prosjekter som ble tildelt midler ved hovedutlysningen i 2017 og seinere.

For eldre Sykehuset Innlandet-prosjekter og eksternt finansierte prosjekter benyttes et eget søknadsskjema det er lenket til under.

1. Forprosjekt

Det forventes at midler til forprosjekt resulterer i en søknad om midler til et større prosjekt. Det kan være søknad til Helse Sør-Øst, Forskningsrådet, Stiftelsen Dam, Sykehuset Innlandet eller andre. Redegjør for hva man planlegger. Denne søknadskategorien er som hovedregel begrenset oppad til stipend i 3 måneder.

Prosjektskissen ved søknad om midler til forprosjekt skal inneholde:

 • Tittel/målsetting for prosjektet
 • Antatte metoder i selve prosjektet (design, hva skal måles og hvordan skal det måles
 • Antatt behov for veiledning
 • Antatt behov for ressurser til selve prosjektet
 • Hvordan hensynet til brukermedvirkning er tenkt ivaretatt
 • Hvilke instanser som må søkes om tillatelse
 • Samarbeidspartnere
 • Hovedveileder og biveileder hvis en ikke selv har forskerkompetanse
 • En kort skisse over protokoll
 • Type prosjekt
 • Når og hvor man planlegger å søke om midler til selve prosjektet

For denne søknadstypen skal følgende vedlegg lastes opp på skjemaet før innsending:

 • Prosjektskisse (maks 3 sider)
 • Anbefaling/godkjenning fra prosjektleder
 • Hvis søker må ha permisjon fra sin nåværende stilling, må det vedlegges bekreftelse fra avdelingssjef om at permisjon vil bli gitt (maks 1 side)
 • Bekreftelse fra samarbeidspartnere (interne og eksterne) (maks 4 sider)
 • Annet vedlegg (maks 2 sider)

Om søker ikke selv har forskerkompetanse må i tillegg følgende lastes opp:

 • Attest/bekreftelse fra hovedveileder om at han påtar seg veilederoppgaven, at forholdene ligger til rette for gjennomføring av prosjektet ved Sykehuset Innlandet, og at kandidaten er kvalifisert (maks 1 side)
 • Hovedveileders CV (maks 2 sider) og relevante publikasjoner fra siste 5 år (maks 3 sider) dersom dette ikke er samme person som prosjektleder

Det er utviklet et eget elektronisk søknadssystem som må benyttes. Både søker og prosjektleder må registrere seg i systemet og der laste opp CV og publikasjonsliste på Min side. Videre må skjema for eSøknad fylles ut og vedlegg lastes opp. De som tidligere har registrerte seg, bruker samme pålogging.


2. Avslutning eller publisering fra forskningsprosjekt

Tanken med denne kategorien er at ansatte som har samlet inn forskningsdata, kan søke stipendmidler på 1-3 måneder for å skrive en eller flere vitenskapelig artikkel fra sitt materiale. Det må dokumenteres at arbeidet har kommet så langt og holder en så høy standard at det forventes å kunne publiseres innen den avsatte tiden.

I vedlagt prosjektskisse (maks 3 sider) må følgende opplysninger inngå:

 • En foreløpig tittel på publikasjonen
 • Navn på forfattere og forfatterrekkefølge
 • Hvilke av forfatterne som bruker Sykehuset Innlandet som adresse på publikasjonen(e)
 • Når og hvor man vil forsøke å publisere arbeidet

Det er en forutsetning at man forsøker å få publisert artikkelen i et poenggivende/godkjent tidsskrift (nivå 1 eller 2).

For denne søknadstypen skal følgende vedlegg lastes opp på skjemaet før innsending:

 • Prosjektskisse (maks 3 sider)
 • Anbefaling/godkjenning fra prosjektleder
 • Hvis søker må ha permisjon fra sin nåværende stilling, må det vedlegges bekreftelse fra avdelingssjef om at permisjon vil bli gitt (maks 1 side)
 • Bekreftelse fra samarbeidspartnere (interne og eksterne) (maks 4 sider)
 • Annet vedlegg (maks 2 sider)

Om søker ikke selv har forskerkompetanse må i tillegg følgende lastes opp:

 • Attest/bekreftelse fra hovedveileder om at han påtar seg veilederoppgaven, at forholdene ligger til rette for gjennomføring av prosjektet ved Sykehuset Innlandet, og at kandidaten er kvalifisert (maks 1 side)
 • Hovedveileders CV (maks 2 sider) og relevante publikasjoner fra siste 5 år (maks 3 sider) dersom dette ikke er samme person som prosjektleder

Det er utviklet et eget elektronisk søknadssystem som må benyttes. Både søker og prosjektleder må registrere seg i systemet og der laste opp CV og publikasjonsliste på Min side. Videre må skjema for eSøknad fylles ut og vedlegg lastes opp. De som tidligere har registrerte seg, bruker samme pålogging.


3. Ekstra driftsmidler i pågående prosjekt

Behov for ekstra driftsmidler til et pågående prosjekt må begrunnes godt. Det må spesielt forklares hvorfor disse driftsmidlene ikke var tatt med i budsjettet da prosjektet fikk midler første gang. Bruk feltene i esøknaden og vedlagt prosjektskisse/statusrapport (maks 3 sider) til dette.

Ved vurdering av søknaden sørger vi for at opprinnelig søknad og mottatt framdriftsrapport legges ved. Eksempler på hva det kan søkes støtte til er: honorar i forbindelse med brukermedvirkning, lønn til støttepersonell/forskningssykepleier, analyser.

Prosjekter som har fått støtte fra ekstern finansieringskilde, men som mangler driftsmidler, kan søke innen denne kategorien. Fullstendig prosjektbeskrivelse må da legges ved. I tilfeller der det søkes om lønn til støttepersonell/forskningssykepleier, må det legges ved bekreftelse fra avdelingssjef om at permisjon vil bli gitt.

Prosjekter som fikk innvilget søknad ved hovedutlysningen i 2017 og seinere, bruker det elektroniske søknadssystemet for å søke om ekstra driftsmidler. Søknaden kobles da sammen med hovedsøknad.

Vær oppmerksom på at prosjektperioden kommer automatisk inn i skjemaet. Denne utlysningen gjelder kun for midler i 2020, så pass på at det kun er disse feltene som fylles ut.

Benytt samme pålogging som tidligere. Merk at det er kun den som har rollen Søker som kan opprette slik tilleggssøknad.


Spørsmål om utlysningen?

Ta kontakt med avdeling for forskning og innovasjon.

Forskningsdirektør Ingeborg Hartz
E-post: ingeborg.hartz@sykehuset-innlandet.no  

Rådgiver Kari Lillehaug
E-post: kari.lillehaug@sykehuset-innlandet.no
Det vil komme en tilsvarende begrenset utlysning for 2021 med søknadsfrist 15.02.2021, der det også er mulig å søke forlengelse av ph.d.-prosjekt.

Søknader om ph.d.- og postdoktorstipend hadde søknadsfrist 15.05.2020, og inngikk i en egen utlysning.