Lillehammer

Eget ortopedisk kvalitetsregister

– Hva er kvalitet, og hvordan kan vi best måle kvaliteten? Ved kirurgisk avdeling på Lillehammer vil ortopedene forsøke å finne svar i et eget nyopprettet kvalitetsregister.

Politikere og helseadministratorer benytter ofte ordet kvalitet, og det refereres ofte til de nasjonale kvalitetsindikatorene.

– Disse tar blant annet utgangspunkt i antall korridorpasienter, ventetid, fristbrudd, reinnleggelser, epikrisetid, utsettelse av planlagte operasjoner og tiden fra ankomst sykehus til operasjon. Dette er viktige parametere, men sier lite om resultatene av selve behandlingen, sier seksjonsoverlege ved ortopedisk seksjon på Lillehammer Arn Ståle Meland.

      Det ortopediske kvalitetsregisteret ble høytidelig åpnet på Dagkirurgisk enhet på Lillehammer mandag 5. desember.

Kvalitetsindikatorene viser om organisasjonen er frisk, og mindre om pasientene er friske, mener han. Med det nye kvalitetsregisteret på Lillehammer håper han de kan få bedre oversikt over hvordan det faktisk går med pasientene.

– I tillegg til kvalitetsindikatorer finnes nasjonale ortopediske registre. For hoftepasienter har det vært slik at registeret følger protesen mer enn pasienten. En protese som ikke blir byttet ut, oppfattes som en suksess i dette registeret. Det er imidlertid ingen informasjon om hvordan pasienten har det med protesen. Dette ønsker vi å finne svar på ved hjelp av det nye kvalitetsregisteret, forklarer Meland.

Det nye ortopediske kvalitetsregisteret skal hente opplysninger fra ulike systemer, som DIPS, røntgensystemer, laboratoriesystemer samt andre nasjonale registre.

– I tillegg har vi utarbeidet elektroniske spørreundersøkelser som pasientene skal svare på, først på sykehuset i forkant av inngrepet, og deretter får de tilsendt oppfølgingsspørsmål, forteller Meland.

Han tror registeret vil ha stor verdi, samtidig som det er «billig» i drift.

– Det er jo en viktig faktor med dagens økonomiske utfordringer, ler han, og forteller at de blant annet har benyttet gratis programvare til spørreundersøkelsene og fått lånt utstyr og iPad som pasientene kan besvare undersøkelsen på under sykehusoppholdet. Når registeret nå er på plass, vil det dermed samle inn data kontinuerlig som de kan hente ut fortløpende.

– Det mest tidkrevende har vært å utarbeide systemet og etablere løsningene, men det er selvfølgelig gjort på fritiden, ler Meland.

Han tror også at det ortopediske kvalitetsregisteret har løsninger som vil være overførbart også til andre fagområder.

– Jeg tror dette er den enkleste måten å få god statistikk på pasientenes funksjon før og etter operasjon, og innsikt i pasientenes tilfredshet. Metoden vil trolig være nyttig også innenfor andre pasientgrupper, sier han.