Endrer kodebruk innen rehabilitering

Sykehuset Innlandet endrer sin kodepraksis etter at Helsedirektoratets avregningsutvalg har gått igjennom registrering av opphold ved rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Sør-Øst.

Avregningsutvalget har hatt en gjennomgang knyttet til kodepraksis for pasienter med muskel- og skjelettsmerter ved rehabiliteringsavdelinger i helseforetakene i Helse Sør-Øst. Analysene viser at Sykehuset Innlandet har registrert opphold på en annen måte enn det Avregningsutvalget anbefaler etter gjennomgangen.

– Ifølge Avregningsutvalget skulle ikke behandlingen vært registrert som rehabilitering med innleggelse, selv om pasientene var innlagt i avdelingen. Utvalget mener dette skulle vært klassifisert som poliklinisk rehabilitering. Derfor skulle pasienttilbudet ha vært organisert og kodet som pasientopplæring eller behandling i gruppe, og ikke som individuell behandling, sier Astrid Millum, direktør for Divisjon habilitering og rehabilitering i Sykehuset Innlandet.

Hun understreker at dette ikke handler om feil diagnostikk eller feil behandling av pasienter. Pasientene har fått god behandling, men er ikke registrert i kodesystemet som avregningsutvalget anbefaler. Avdelingen har tolket regelverket feil. 

– Vi vil nå tilpasse dette i tråd med anbefalingene fra Avregningsutvalget, sier Millum.

I november skal det gjennomføres en lenge planlagt internrevisjon i divisjonen. Den skal bidra til å sikre at ansatte har oppdatert kunnskap om regelverket og kan utøve skjønn i tråd med ISF-reglementets intensjoner.

– Det er ingen som personlig kan lastes for tolkningen ettersom regelverket er komplekst og med stort innslag av skjønn, forteller Millum.