Foreslår omstillingsgrep i Sykehuset Innlandet

Administrerende direktør Morten Lang-Ree foreslår flere endringer i Sykehuset Innlandet. Samling av pasienttilbud, organisatoriske endringer og kutt i administrasjonen skal bidra til en mer hensiktsmessig fordeling av oppgaver mellom sykehusene både faglig og ressursmessig.

Dersom vi ikke gjennomfører endringer, står vi i fare for å svekke tilbudet på mange steder i vår virksomhet. Det er derfor jeg overfor styret i Sykehuset Innlandet nå fremmer forslag som skal sikre god drift i årene framover, sier Lang-Ree, som forstår ansatte som opplever dette som krevende.

Innenfor pasientbehandling foreslås følgende:

  • Samle innleggelse av pacemakere på Elverum
  • Utredning av mulighet for å samle tilbudet innenfor nyfødtintensiv på Lillehammer
  • Samle urologisengene i Sykehuset Innlandet på Hamar
  • Vurdere å samle operasjoner av endetarmskreft på ett sted i Sykehuset Innlandet
  • Samle operasjoner av tykktarmskreft i Oppland på Gjøvik
  • Samlokalisere fysikalsk medisin og rehabilitering

 

 Den videre utredningen om å samle nyfødtintensiv-virksomheten på Lillehammer innebærer at vi skal involvere berørte parter i tråd med veilederen for arbeid med utviklingsplaner som kommer fra Helse- og omsorgsdepartementet, sier Lang-Ree.

Døgn- og dagtilbudet med poliklinikk til barn og ungdom blir opprettholdt i Elverum og Lillehammer.

På organisasjonssiden foreslås følgende grep:

  • Slå sammen divisjon Gjøvik og divisjon Lillehammer til én divisjon under en felles ledelse.
  • Organisere habiliterings- og rehabiliteringsaktiviteten sammen med de somatiske sykehusene, og avvikle divisjon Habilitering og rehabilitering som egen administrativ enhet. Ansvaret for lungerehabiliteringstilbudet og habilitering legges til divisjon Gjøvik-Lillehammer og ansvaret for fysikalsk medisin og rehabilitering legges til divisjon Elverum-Hamar.
  • Kutt i administrasjonen i foretaket.

 

13 ulike faglige områder er gjennomgått for å vurdere hvordan tjenestene bør være organisert innenfor dagens struktur, og at ressursene i størst mulig grad brukes på pasientbehandling.

 Pasientene i Innlandet fortjener det beste. Vi kan ikke komme i en situasjon der vi ikke kan fornye utstyret vårt eller rekruttere dyktige medarbeidere. Dagens drift, med samme tilbud mange steder, er ikke bærekraftig. Forslagene er et steg i riktig retning. Forslagene kommer også som en følge av at tillitsvalgte, vernetjenesten, ansatte og ledere har sagt at vi ikke lenger bare kan bruke ostehøvelen på våre budsjetter, sier Lang-Ree, og viser til at de somatiske sykehusene, bortsett fra Tynset, i år ligger an til et merforbruk på 100 millioner kroner.

Styret skal behandle innstillingen på sitt møte førstkommende torsdag 15. desember 2016.

Les styresaken her