Forskningsmidler for 2020 - begrenset utlysning

Det foreligger nå en begrenset utlysning der det er mulig å søke midler til avslutning av ph.d.-prosjekt, ekstra driftsmidler i pågående prosjekt, forprosjekt og avslutning eller publisering fra annet forskningsprosjekt.

Søknadsfristen for alle søknadskategoriene er 15.02.2020 klokka 15.00.

Kun ansatte i Sykehuset Innlandet kan søke om midler. Det er utarbeidet elektroniske søknadsskjemaer til utlysningen. Disse skjemaene må benyttes.

1. Avslutning av ph.d.-prosjekt

Pågående ph.d-prosjekt kan søke om forlengelse på inntil 1 år etter ordinær stipendperiode på 3 år.

Slik søknad må begrunnes godt og må inneholde nøyaktige opplysninger om hva som er gjort og hva som gjenstår, med en detaljert framdriftsplan for gjenværende arbeid. Bruk feltene i e-søknaden og vedlegg (på maks 3 sider) til dette.

Ved vurdering av søknaden sørger vi for at opprinnelig søknad og mottatt framdriftsrapport legges ved.


2. Ekstra driftsmidler i pågående prosjekt

Behov for ekstra driftsmidler til et pågående prosjekt må begrunnes godt. Det må spesielt forklares hvorfor disse driftsmidlene ikke var tatt med i budsjettet da prosjektet fikk midler første gang. Bruk feltene i e-søknaden og vedlagt utdyping (maks 3 sider) til dette.

Ved vurdering av søknaden sørger vi for at opprinnelig søknad og mottatt framdriftsrapport legges ved. Eksempler på hva det kan søkes støtte til er honorar i forbindelse med brukermedvirkning, lønn til støttepersonell/forskningssykepleier, analyser.

Prosjekter som har fått støtte fra ekstern finansieringskilde, men som mangler driftsmidler, kan søke innen denne kategorien. Fullstendig prosjektbeskrivelse må da legges ved.


Prosjekter som fikk innvilget søknad ved hovedutlysningen i 2017 og senere (ph.d.- og postdok-prosjekter med oppstart i 2018, 2019 og 2020), bruker det elektroniske søknadssystemet for å søke om ekstra driftsmidler.

Søknaden kobles da sammen med hovedsøknad. Benytt samme pålogging som i fjor. Det er kun den som har rollen Søker som kan opprette slik tilleggssøknad.


3. Forprosjekt

Det forventes at midler til forprosjekt resulterer i en søknad om midler til et større prosjekt. Det kan være søknad til Helse Sør-Øst, Forskningsrådet, Stiftelsen DAM (tidligere ExtraStiftelsen, Sykehuset Innlandet eller andre. Redegjør for hva som planlegges. Denne søknadskategorien er begrenset oppad til stipend i 3 måneder.

Prosjektskissen ved søknad om midler til forprosjekt skal inneholde:

 • Tittel/målsetting for prosjektet
 • Antatte metoder i prosjektet (design, hva skal måles og hvordan skal det måles)
 • Antatt behov for veiledning
 • Antatt behov for ressurser til prosjektet
 • Hvordan hensynet til brukermedvirkning er tenkt ivaretatt
 • Hvilke instanser som må søkes om tillatelse
 • Samarbeidspartnere
 • Hovedveileder og biveileder hvis en ikke selv har forskerkompetanse
 • En kort skisse over protokoll
 • Type prosjekt
 • Når og hvor man planlegger å søke om midler til selve prosjektet

For denne søknadstypen skal følgende vedlegg lastes opp på skjemaet før innsending:

 • Prosjektskisse (maks 3 sider)
 • Bekreftelse fra prosjektleder
 • Hvis søker må ha permisjon fra sin nåværende stilling, må det vedlegges bekreftelse fra avdelingssjef om at permisjon vil bli gitt (maks 1 side)
 • Bekreftelse fra samarbeidspartnere (interne og eksterne - maks 4 sider)
 • Annet vedlegg (maks 2 sider)

Om søker ikke selv har forskerkompetanse må i tillegg følgende lastes opp:

 • Attest/bekreftelse fra hovedveileder om at han påtar seg veilederoppgaven, at forholdene ligger til rette for gjennomføring av prosjektet ved Sykehuset Innlandet, og at kandidaten er kvalifisert (maks 1 side)
 • Hovedveileders CV (maks 2 sider) og relevante publikasjoner fra siste 5 år (maks 3 sider) dersom dette ikke er samme person som prosjektleder

Det er utviklet et eget elektronisk søknadssystem som må benyttes. Både søker og prosjektleder må registrere seg i systemet og der laste opp CV og publikasjonsliste på Min side. Videre må skjema for e-søknad fylles ut og vedlegg lastes opp. De som tidligere har registrert seg, bruker samme pålogging.


4. Avslutning eller publisering fra annet forskningsprosjekt

Tanken med denne kategorien er at ansatte som har samlet inn forskningsdata, kan søke stipendmidler på 1-3 måneder for å skrive en vitenskapelig artikkel fra sitt materiale. Det må dokumenteres at arbeidet har kommet så langt og holder en så høy standard at det forventes å kunne publiseres innen den avsatte tiden.

I vedlagt prosjektskisse (maks 3 sider) må følgende opplysninger inngå:

 • En foreløpig tittel på publikasjonen
 • Navn på forfattere og forfatterrekkefølge
 • Hvilke av forfatterne som bruker SI som adresse på publikasjonen
 • Når og hvor man vil forsøke å publisere arbeidet. Det er en forutsetning at man forsøker å få publisert artikkelen i et poenggivende/godkjent tidsskrift.

For denne søknadstypen skal følgende vedlegg lastes opp på skjemaet før innsending:

 • Prosjektskisse (maks 3 sider)
 • Bekreftelse fra prosjektleder
 • Hvis søker må ha permisjon fra sin nåværende stilling, må det vedlegges bekreftelse fra avdelingssjef om at permisjon vil bli gitt (maks 1 side)
 • Bekreftelse fra samarbeidspartnere (interne og eksterne - maks 4 sider)
 • Annet vedlegg (maks 2 sider)

Om søker ikke selv har forskerkompetanse må i tillegg følgende lastes opp:

 • Attest/bekreftelse fra hovedveileder om at han påtar seg veilederoppgaven, at forholdene ligger til rette for gjennomføring av prosjektet ved Sykehuset Innlandet, og at kandidaten er kvalifisert (maks 1 side)
 • Hovedveileders CV (maks 2 sider) og relevante publikasjoner fra siste 5 år (maks 3 sider) dersom dette ikke er samme person som prosjektleder

Det er utviklet et eget elektronisk søknadssystem som må benyttes. Både søker og prosjektleder må registrere seg i systemet og der laste opp CV og publikasjonsliste på Min side. Videre må skjema for e-søknad fylles ut og vedlegg lastes opp.


Spørsmål om utlysningen?

Ta kontakt med avdeling for forskning og innovasjon.

Forskningsdirektør Ingeborg Hartz
E-post: ingeborg.hartz@sykehuset-innlandet.no  

Rådgiver Kari Lillehaug
E-post: kari.lillehaug@sykehuset-innlandet.no