Ingrid Nyborg disputerer

Spesialergoterapeut ved sykehuset på Gjøvik, Ingrid Nyborg, disputerer 1. februar for sin doktorgrad om brukermedvirkning blant eldre sykehuspasienter og deres pårørende.

I studien framgår det at pårørende i større grad enn i dag bør involveres i planleggingen når eldre pasienter skal utskrives fra sykehus.

– Pasient- og brukerrettighetsloven gir i dag pasienter rett til medvirkning og informasjon ved gjennomføring av helsetjenester. Pasienter har også rett til å involvere pårørende, men vårt forskningsarbeid peker på betydningen av at pårørende også gis anledning til å uttale seg før det tas beslutninger som berører både pasienter og pårørendes  livssituasjon, sier Nyborg.

Mens dagens lovverk knytter pårørendes rettigheter til pasientens interesser og situasjon, både gjennom Helsepersonelloven og Pasient- og brukerrettighetsloven, antyder studien at det også er behov for å gi pårørende rettigheter knyttet til egen situasjon.

– I studien framgår det at pårørende erfarte lite medvirkning i beslutninger som berørte deres hverdag. De måtte leve med konsekvensene av beslutninger de ikke hadde deltatt i. Vi så også at eldre pasienter ofte delegerte til pårørende å utveksle informasjon med helsepersonell, og at pårørende på den måten kan bidra til å styrke pasientenes brukermedvirkning, forteller Nyborg.

 Det finnes mye dokumentasjon på at eldre sykehuspasienter kan være svært reduserte og ha liten kapasitet til brukermedvirkning, men det mangler forskningsbasert kunnskap om eldres perspektiver på dette. Det mangler også forskningsbasert kunnskap om pårørendeerfaringer med brukermedvirkning i sykehus.

– Pårørende kan også ha aldersrelaterte begrensninger. I studien ser vi at eldre pårørende er mer sårbare når de ikke blir involvert i beslutninger om hjemmeomsorg. Unge og middelaldrende pårørende er bedre rustet til å ta på seg mer omsorgsarbeid når det er behov for det, sier Nyborg.

Familiemedlemmer står i dag for halvparten av alt omsorgsarbeid som utføres i Norge.

I forskningsarbeidet kommer det også fram at manglende medvirkning fra pårørende kan føre til at pasienters hjelpebehov i hjemmet ikke kommer godt nok fram, noe som kan føre til at de ikke får adekvat hjelp, og at helsepersonell har en viktig rolle i arbeidet med å styrke pårørendes brukermedvirkning.

– Jeg håper vårt forskningsarbeid kan bidra til at helsepersonell er mer bevisste på å involvere pårørende i vurdering av pasientenes videre hjelpebehov, til det beste for både pasientene og deres pårørende, sier Nyborg, som ønsker å jobbe videre med forskning på området.

– Målet er å jobbe videre med nye prosjekter om brukermedvirkning som ser eldre pasient og pårørende i sammenheng. Det hadde også vært spennende å teste ut tidsbesparende teknologiske løsninger for kommunikasjon mellom helsepersonell, pasient og pårørende, sier hun.


Disputas

Tid
Fredag 1. februar 2019 kl. 13.15

Sted 
Grønt auditorium, Laboratoriebygningen (bygg 25), Ullevål sykehus

Bedømmelseskomité

1. opponent
Professor Helle Wijk, Sahlgrenska Akademin, Gøteborgs universitet, Sverige

2. opponent
Professor Emeritus Kennet Asplund, Ersta Sköndal Högskola, Sverige

3. medlem av bedømmelsekomiteen
Professor Emeritus Per Nortvedt, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Emeritus Knut Engedal, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Kari Kvigne, Høgskolen i Innlandet

Prøveforelesning

Tema
«Etiske utfordringer i forskning på sårbare eldre pasienter»

Tid
Fredag 1. februar 2019 kl. 10.15

Sted
Grønt auditorium, Laboratoriebygningen (bygg 25), Ullevål sykehus