Klart for de neste pakkeforløpene innen psykisk helse og rus

Tre pakkeforløp for psykisk helse og rus er allerede tatt i bruk. Fra 15. februar starter pakkeforløp for psykose, spiseforstyrrelser og tvangslidelser.

​I helseforetakene og sykehusene i Helse Sør-Øst har arbeidet med å innføre pakkeforløpene for lengst startet. Det er etablert en regional implementeringsgruppe med kontaktpersoner i alle helseforetak. Innføring av pakkeforløp er et utviklingsarbeid og et lederansvar på alle nivåer. Det aller viktigste arbeidet skjer lokalt i det enkelte helseforetak, institusjon og kliniske enhet i ordinær ledelseslinje.

- Vi vet mange har lagt ned mye arbeid rundt innføring av pakkeforløpene, og nå lanseres den neste puljen av forløp. Pakkeforløpene bidrar til å skape forutsigbarhet, systematikk og bedre behandling innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, sier divisjonsdirektør Benedicte Thorsen-Dahl i divisjon Psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet.

Syv pakkeforløp

Det er hittil utviklet syv pakkeforløp innenfor psykisk helse og rus, med ulik oppstartsdato.

Fra 1. januar 2019:

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

Fra 15. februar 2019:

  • Pakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne
  • Pakkeforløp ved spiseforstyrrelser for barn og unge
  • Pakkeforløp for utredning og behandling av tvangslidelse (OCD) hos barn, unge og voksne
  • Pakkeforløp for gravide som bruker/har brukt alkohol, vanedannende legemidler og/eller illegale rusmidler publiseres og implementeres på et senere tidspunkt

Henvisning fra fastleger

Fastleger henviser på vanlig måte, jamfør Helsedirektoratets oversikt over hva henvisning innenfor de forskjellige pakkeforløpene bør inneholde. 

Les mer på Helsedirektoratets nettsider


Hva betyr pakkeforløpene for deg som ansatt i helsevesenet?


Hva betyr pakkeforløpene for deg som pasient/pårørende?