Budsjett og virksomhetsplan 2019

Krevende, men håndterbar økonomisk situasjon

Sykehuset Innlandet har en krevende driftsmessig og økonomisk situasjon og dette har også preget årets budsjettprosess. Det har likevel vært arbeidet godt med utfordringen i alle divisjoner og avdelinger, og budsjettet legges nå fram for styret. 


I 2018 opplevde Sykehuset Innlandet et fallende antall nyhenvisninger i et befolkningsområde med fra før lav vekst. Dette skjedde uten at bemanningen ble redusert tilsvarende. Det medfører et negativt driftsresultat for 2018, en utfordring sykehuset drar med seg inn i 2019. Utfordringen vil bli ytterligere forsterket når Kongsvingerregionen blir overført til Akershus universitetssykehus fra 1. februar. 

– Det er en krevende situasjon, men den er håndterbar. Dette skal vi klare, sier Alice Beathe Andersgaard, administrerende direktør i Sykehuset Innlandet.

Behov for medisinsk teknisk utstyr og ambulanse

For å sikre helt nødvendige investeringer i medisinskteknisk utstyr, ambulanser, bygg og IKT, må Sykehuset Innlandet gjennomføre flere tiltak for å holde budsjettet neste år. Ansettelsesstopp og redusert omfang av overtid og innleie av midlertidig ansatte  tilsvarende 180-200 månedsverk er noe av det som gjennomføres. Dette arbeidet skal skje i et tett samarbeid med vernetjenesten og tillitsvalgte.  Det vil samtidig være et særskilt fokus på å rekruttere og beholde spesialistkompetanse.

– Sykehuset Innlandet har om lag 10.000 ansatte og har midlertidige ansettelser tilsvarende omlag 1.000 månedsverk hver måned. På grunn av stor turnover, forholdsvis høyt forbruk av variabel lønn og gjennom naturlig avgang tror jeg vi vil kunne løse bemanningstilpasningene på en god måte, sier administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard.

Færre pasienter i Sykehuset Innlandet

Opptaksområdet for Sykehuset Innlandet blir redusert med om lag 10 prosent når Kongsvinger overføres til Ahus. Det innebærer lavere økonomiske ramme og at nåværende kapasitet vil være for stor for det gjenværende opptaksområdet. Alle avdelinger i Sykehuset Innlandet må tilpasse seg den nye situasjonen. Omsatt i senger utgjør bortfallet av Kongsvinger-pasientene om lag 35 færre senger med tilhørende bemanningen ved de andre sykehusene i SI.

Det er iverksatt et omfattende omstillingsarbeid i hele organisasjonen, «SI mot 2022», med tiltak for å oppnå faglig og økonomisk bærekraft. Den synlige effekten av tiltakene har tatt lenger tid enn forventet, men det er fokus på omlegging av driften for å redusere bemanningen i foretaket og effekter er forventet ved årsskiftet. Dette vil bedre inngangsfarten inn i 2019.

– Disse prosessene må gjøres på forsvarlig måte med nødvendig risikoanalyser og involvering av tillitsvalgte, samarbeidspartnere brukere og andre interessenter. Dette er tidkrevende, men nødvendige prosesser og derfor tar det tid før vi får effekt av tiltakene. Vi kommer til å se resultater av dette fremover, sier Andersgaard.