Krevende økonomisk situasjon

Sykehuset Innlandet har en krevende driftsmessig og økonomisk situasjon og dette preger også neste års budsjett. For å tilpasse driften til økonomiske rammer i årene fremover, må det gjennomføres omstillinger, driftstilpasninger og planlegges med endringer i foretakets pasienttilbud og organisering. 

— Sykehuset Innlandet jobber hele tiden med å skape best mulige pasienttilbud innenfor de økonomiske rammene vi blir tildelt. Det har i 2019 blitt gjennomført mange og til dels store endringer, men ikke tilstrekkelig til å dekke behovet for investeringer i medisinsk teknisk utstyr, IKT, bygg, materiell og utvikling av nye behandlingstilbud. Et resultat i null er ikke bærekraftig over tid. Likevel mener vi det ikke er realistisk å budsjettere med et positivt årsresultat i 2020, sier administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard.

Sykehuset Innlandet har de siste årene opplevd et fallende antall nyhenviste pasienter i et befolkningsområde med fra før lav befolkningsvekst. I tillegg medførte overføringen av ansvaret for 50.000 innbyggere i Kongsvingerregionen til Akershus universitetssykehus den 1. februar 2019 en reduksjon av opptaksområdet på ti prosent, mindre inntekter og færre pasienter å behandle. Foretaket fikk 100 millioner kroner i omstillingsmidler fra Helse Sør-Øst RHF i 2019 og vil få ytterligere 50 millioner kroner i 2020 for å kunne tilpasse seg nytt opptaksområdet og reduserte økonomiske rammer.

For å oppnå bærekraft må Sykehuset Innlandet redusere kostnadene med om lag 100 millioner årlig i perioden fram til 2022. For 2019 var det budsjettert med et nullresultat og prognosene ved utgangen av november viser at foretaket ligger an til å oppnå et positivt resultat. Den store utfordringen er å tilpasse aktivitet og bemanning til den økonomiske rammen.  Det legges nå frem et budsjett for 2020 med et resultat i balanse og som vil medføre omfattende omstillinger og driftstilpasninger.

Styret i Sykehuset Innlandet skal behandle budsjett 2020 i sitt møte den 19. desember.