Mer samordning og bedret ressursutnyttelse

Sykehuset Innlandet foreslår flere endringer for å tilpasse driften til den faglige og økonomiske utviklingen i foretaket. Pasienttilbudet skal fortsatt være godt.

Flere av endringsforslagene, som skal behandles i styremøtet 19. oktober, innebærer samlokalisering av pasienttilbud. Det legges vekt på at tjenestene fortsatt skal være gode og tilpasset de behovene pasientene har.  

Bakgrunnen for endringene er at Sykehuset Innlandet må tilpasse driften til de faglige og økonomiske rammene foretaket har. Blant annet blir opptaksområdet fra 2019 redusert når ansvaret for spesialisthelsetjenester i Kongsvingerområdet overføres til Akershus universitetssykehus. Sykehuset Innlandet må tilpasse driften til rammene for å kunne investere i nødvendig medisinsk-teknisk utstyr, ambulanser, bygg og IKT som sikrer god og trygg pasientbehandling.

Sykehusstyret behandlet i august en plan for å oppnå økonomisk balanse og ba administrerende direktør om å legge fram forslag til strukturelle tiltak med rask økonomisk effekt.

I tillegg til forslag om tilpasning av antall senger og årsverk legges det fram forslag om samlokalisering av dagens virksomheter ved DPS Aurdal og DPS Otta med de lokalmedisinske sentre i Nord-Gudbrandsdal og Valdres. Habiliteringstjenesten i Hedmark foreslås flyttet fra leide lokaler til lokaler sykehuset selv eier. I tillegg foreslås det å utrede videre samlokalisering av lungerehabiliteringstilbudet ved Granheim med sykehuset på Lillehammer.

 

Samlokalisering og samarbeid med kommunene
Endringene som foreslås ved de distriktspsykiatriske sentrene i Nord-Gudbrandsdal og Valdres er i tråd med ønsket utvikling om en mer helthetlig tilnærming til pasientene med samling av tjenestene innenfor somatikk og psykisk helsevern. Den foreslåtte samlokaliseringen ved de lokalmedisinske sentrene vil også redusere sårbarheten i tilbudene ved å samle kompetanse på færre steder.

Divisjon Psykisk helsevern jobber parallelt med å utvikle nye behandlingstilbud i samarbeid med kommunene i opptaksområdene, med blant annet samhandlingsteam/Fact-team og ambulante akutteam som vil gi et bedre behandlingstilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester over lengre tid.


Forstår reaksjoner

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard forstår at forslagene vekker reaksjoner.

— Sykehus engasjerer og vekker følelser. I vår situasjon er vi nødt til å endre, flytte og samlokalisere deler av tilbudet vårt, slik at vi fortsatt kan gi befolkningen et godt spesialisthelsetjenestetilbud. Hvis vi ikke gjennomfører endringer vil vi raskt få utfordringer med den daglige pasientbehandlingen, sier Andersgaard.

Økt ressursutnyttelse og samordning flere steder
Det foreslås også endringer som skal bidra til bedre ressursutnyttelse og samordning. Blant annet foreslås det å etablere felles avdelinger for bildediagnostikk/radiologi i divisjon Elverum-Hamar og divisjon Gjøvik-Lillehammer, felles ferieavvikling for øre/nese/hals-avdelingene på Elverum og Gjøvik, samt felles vaktordninger for avdeling for medisinsk teknologi.

Det foreslås også et stort nedtak av ressurser i foretaksstabene. Det skal også vurderes å redusere bruken av leide lokaler i Brumunddal.

— Omstillingene vil kreve mye av oss alle. Andre sykehus i lignende situasjoner har klart det før oss, og jeg er sikker på at også vi skal klare det, sier Andersgaard.

 Les styresak 081 SI mot 2022 - tiltak for å sikre faglig og økonomisk bærekraft